Publicat  02 Martie 2022

Specialist principal (perioadă determinată) în Direcția apostilă și legalizare , Agenția Resurse Informaționale Juridice

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea implementării actelor normative naţionale şi internaţionale care reglementează modul de aplicare a apostilei şi legalizare a actelor.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Primirea, înregistrarea, examinarea și eliberarea e-apostilei și a actelor supralegalizate;
 2. Actualizarea informației privind specimenele semnăturilor persoanelor oficiale și amprenta ștampilelor organelor abilitate care nu fac parte la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la 5 octombrie 1961;
 3. Acordarea asistenței metodologice în domeniul aplicării apostilei și supralegalizării actelor oficiale;
 4. Examinarea demersurilor autorităţilor publice, persoanelor juridice și fizice.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în drept, relații internaționale sau administrație publică.

Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:

  documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

  acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat de pe pagina web a Ministerului Justiției www.justice.gov.md

   

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6320 Lei Salariul funcționarului public, potrivit Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar salarizare în sectorul bugetar, este constituit din salariul de bază conform treptei I de salarizare – 6320 lei, sporul pentru grad profesional, sporul pentru performanță.

Bibliografia concursului

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției Resurse Informaționale Juridice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 644/2018.
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
  • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
  • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
  • Legea nr. 90/2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
  • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;

 

 • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:
 • Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate.
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Convenţia de la Haga din 05.10.1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 163/2007 cu privire la optimizarea structurii Ministerului Justiţiei şi aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei.

 

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?