Publicat  06 Mai 2022

Inspector superior, Secția controlul siguranței alimentelor, Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor Călărași (cu raza de acoperire și a raionului Telenești)

Guvernul Republicii Moldova Călărași Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Călărași Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Călărași

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea  la  realizarea  sarcinilor  trasate  de ANSA și Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Călărași (cu raza de acoperire și a raionului Telenești) (în continuare – DTSA), contribuie la realizarea obiectivelor propuse prin promovarea şi  implementarea a politicii statului în domeniul de reglementare şi control pentru siguranţa și calitatea produselor alimentare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1 Inspectarea, supravegherea şi monitorizarea operatorilor economici din raza de acoperire din punct de vedere al siguranței  și calității produselor alimentare, materialelor care vin în contact   cu produsele alimentare şi protecției consumatorilor, realizarea   planului privind controlul oficial/inopinat și în caz de necesitate  constatarea contravențiilor prevăzute de Codul Contravențional;

2 Monitorizarea operatorilor din sectorul alimentar privind    cerinţele de siguranţă alimentară şi bunele practici, inclusiv   analiza riscurilor şi punctelor critice de control (HACCP), bunele  practici în agricultură (GAP), bunele practici de fabricaţie (GMP) şi bunele practici de igienă (GHP) pentru a asigura respectarea  normelor legale, inclusiv a celor cu privire la modernizarea   unităţilor din sectorul alimentar;

3 Asigurarea organizării instruirilor, meselor rotunde cu  administrația publică locală, operatorii din businessul alimentar şi  reprezentanții instituțiilor preşcolare şi şcolare etc.;

4 Implementarea programelor de monitorizare și control pe  domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine  nonanimală;

5 Înregistrarea oficială în domeniul siguranței alimentelor a   operatorilor care produc, procesează, prelucrează, importă și   exportă materie primă și produse alimentare de origine
nonanimală;

6 Perfectarea și eliberarea actelor permisive pe domeniul siguranței  și calității produselor alimentare de origine nonanimală conform   prevederilor cadrului legal și a procedurilor interne;

7 Acordă asistență metodologică și informațională persoanelor fizice și  juridice din teritoriul deservit.3. Condiţiile pentru candidații la ocuparea funcției publice vacante in cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor:                                                                                                         

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniu siguranței alimentelor, preferabil deținerea permisului de conducere.

Experienţă profesională: 2 ani experiență profesională în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6590 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr 25 – XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi intereselor personale.
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.

      ·     Acte normative în domeniul de specialitate :

-           Legea nr. 306 din 30.11.2018 privind siguranța alimentelor;

-           Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

 

-           Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor;

-           Legea nr. 296 din 21.12.2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare;

-           Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare;

-           Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;

-           Legea nr. 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți;

-           Legea nr. 33 din 24.02.2006 privind depozitarea cerealelor și regimul certificatelor de depozit;

-           Legea nr. 115 din 09.06.2005 cu privire la producția agroalimentară ecologică;

-           Legea nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice;

-           HG nr. 464 din 23.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al controalelor;

-           HG nr. 229 din 29.03.2013 Regulamentul sanitar privind aditivii alimentari;

-           HG nr. 115 din 08.02.2013 privind controlul nitraților în procesele de origine vegetală;

-           Hotărârea Guvernului  nr. 520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare;

-           HG nr. 1191 din 23.12.2010 Regulamentul sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din produsele alimentare de origine vegetală și animală;

-           HG nr. 221 din 16.03.2009 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;

-           HG nr. 538 din 02.09.2009 Regulamentul sanitar privind suplimentele alimentare;

-           Hotărârea Guvernului nr. 208 din 20.03.2013 cu privire la aprobarea metodelor de prelevare a probelor pentru determinarea nivelului de micotoxine în produsele alimentare;

-           Hotărârea Guvernului  nr. 600  din 27.06.2018 cu privire la organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;

-          Codul Contravențional al R. Moldova;

-          Codul Administrativ  al R. Moldova.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?