Publicat  01 Martie 2022

Specialist principal responsabil de relațiile cu publicul și comunicare,

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea legăturii dintre Primarul comunei Stăuceni şi societatea civilă a comunei prin implementarea legislaţiei în vigoare pentru realizarea optimă a drepturilor cetăţenilor.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Asigură întreținerea și actualizarea datelor pe pagina oficială a Primăriei;
 • Asigurarea pregătirea materialelor pentru presa scrisă și audiovizual și asigurarea transparenței informaționale în activitatea
 • Întocmirea comunicatelor de presă, anunțurilor și informațiilor curente de interes public și publicarea pe pagina oficială a Primăriei și pe conturile acesteia în rețelele de socializare;
 • Implimentarea acțiunilor privind transparența în procesul decizional (publicarea anunțurilor despre consultările publice, organizarea dezbaterilor și audierilor publice, informarea despre rezultatele audierilor);
 • Organizarea conferințelor de presă și vizitelor de informare în contextul mediatizării activității Primăriei și Consiliului comunal;
 • Asigurarea protocolului pentru delegații din țară și străinătate, întocmirea și asigurarea realizării programului de vizită a acestora;
 • Perfectarea răspunsurilor, în limita competenței, la întrebările/ sesizările parvenite pe conturile rețelelor de socializare.   

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 

Studii: - superioare, de licență sau echivalente, specializate în jurnalistică, relații publice, comunicare, drep.

Experienţă profesională: obligatoriu, nu mai puțin de 1 an.

Cunoştinţe: calculator obligatoriu, limba rusă, legislația privind accesul la informație, transparența în procesul decizional, Legea presei, Codul audiovizualului;

Atitudini/Comportamente:  respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, credibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind codul de conduită al funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din 01.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 243 din 26.10.1994 presei;
 • Legea nr.982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informaţie;  

 Legea nr.239-XVI din 13.11.2008  privind transparenţa în procesul decisional.               

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?