Publicat  22 Aprilie 2022

Specialist, Direcţia dezvoltare teritorială, Direcția Dezvoltare Teritorială

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei:
Administrarea procesului de proiectare, construcţie, reconstrucţie, reparaţie şi întreţinere a rețelelor inginerești în sfera ecologică și salubrizare.
 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Promovarea politicii statului în domeniul ecologiei, construcției, întreținerii şi exploatării rețelelor inginerești şi fondului locativ.
 2. Asigurarea executării calitative a lucrărilor  de construcție, reconstrucție, reparație şi exploatare a sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei reziduale, de gazificare, de termoficare, salubrizare a localităților, depozitarea şi utilizarea deșeurilor menajere.
 3. Asigurarea calităţii construcției de locuințe şi exploatării fondului locativ proprietate a raionului Cimişlia.
 4. Asigurarea elaborării şi implementării măsurilor ce țin de conservarea resurselor termoenergetice, utilizarea resurselor netradiționale şi renovabile, sistemelor de evidentă şi reglare automată a consumului de energie.
 5. Participarea la elaborarea proiectelor investiţionale, atragerea investiţiilor şi implementarea proiectelor de construcție, reconstrucție, reparație a rețelelor inginerești, salubrizarea a localităților.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:  Superioare.
 
Experienţă profesională: minim 6 luni, preferabil în domeniul complementar funcției sau în administrația publică.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5030 Lei

Bibliografia concursului

- Constituţia Republicii Moldova

- Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

- Legea nr.25/ 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

- Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

- Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

- Legea privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.1996;

- Hotărârea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor şi instalațiilor aferente;

- Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402 din 24.10.2002;                                                         

- Legea   nr.835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?