Publicat  25 Februarie 2022

Specialist principal, economist , Direcția Generală Educație Ialoveni

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Analiza și monitorizarea activității economice a activității direcției.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea statelor de personal, a normelor salariale, a tarifării personalului din instituțiile preuniversitare din raion;
 2. Proiectarea și optimizarea rețelei de clase;
 3. Proiectarea și optimizarea bugetului direcției, supravegherea operațiunilor financiare, utilizării eficiente a bugetului organizației;
 4. Implementarea și îndeplinirea indicilor de salarizare;
 5. Asigurarea evidenţei şi îndeplinirii legii cu privire la amplasarea în câmpul muncii a tinerilor specialişti;
 6. Acordarea suportului metodologic instituțiilor de învățământ din subordine în vederea aplicării corecte a legislației în domeniul de competență;
 7. Participarea la procesul de achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii pentru necesitățile directiei;
 8. Efectuarea analizei cheltuielilor, veniturilor direcției, înaintând propuneri pentru îmbunătățirea activității economice a instituției;
 9. Prezentarea calculelor pe tipurile de cheltuieli componente ale bugetului de stat;
 10. Evidența cheltuielilor efectuate în cadrul instituției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: studii superioare, de licenţă, master.

Experianță profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.

Cunoștințe:

 • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova și a domeniului de specialitate;
 • Principii de bază al sistemului bugetar și procesului bugetar;
 • Cunoștințe de planificare și prognozare a mijloacelor financiare;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj

Abilități: abilități de utilizare a computerului (Word, Excel, PowerPoint, Internet, 1C) de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, de soluționare a problemelor complexe în domeniul de competență, capacitate de lucru în echipă și de comunicare.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect faţă de oameni, spirit de inițiativă, disciplină, punctualitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 

Candidații pentru ocuparea funcției de Specialist principal, economist depun personal, prin poștă sau prin e-mail, depun dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 1. formularul de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa la prezentul Regulament;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copia diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 4. documente ce atestă activitatea profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 5. certificatul medical;
 6. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 7. documente care atestă prestarea voluntariatului - în cazul în care candidatul consideră necesar.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail

Bibliografia concursului

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova;
 3. Legea nr. 158/2008 „Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;
 4. Legea nr. 25/2008 „ Privind codul de conduită a funcționarului public;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;
 6. Legea 436/2006 cu privire la administrația publică locală 
 7. Legea privind controlul financiar public intern Nr 229/2010.
 8. Codul fiscal al Republicii Moldova;.             
 9. Codul muncii al RM.                                     
 10. Circulară bugetara 2022-2024 (APL)
 11. Hotărârea Guvernului Nr. 1234 din 12-12-2018 privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică.
 12. Legea nr. 270 /2018 „Privind sistemul unitar de slarizare în sectorul bugetar”;
 13. Legea privind finanțele publice locale nr. 397
 14. Legea contabilității nr. 113/2007;
 15. Codul educației RM.
 16. Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 Privind sistemul unitar de slarizare în sectorul bugetar”;                        
 17. Hotărârea Guvernului Nr. 404 din 16-06-2015.
 18. Legea nr. 181/2014 „Finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale”;
 19. OMF 60/2012
 20. Hotărârea Guvernului nr. 426/2004 „Privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu”;
 21. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208/2015 „Privind clasificația bugetară”;
 22. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 216/2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar 
 23. Hotărârea Guvernului 802/2015.

 

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?