Publicat  22 Aprilie 2022

specialist , Secția Contabilitate,

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la executarea și efectuarea calitativă și în termeni a operațiunilor financiar bancare. Asigurarea evidenței patrimoniului public.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Analizarea rezultatelor activității economico-financiare a entităților fondate de către consiliul raional.

2. Participarea la inventarierea bunurilor entităților fondate de către consiliul raional.

3. Efectuarea calculului, conform contractelor de locațiune, a plăților pentru utilizarea apartamentelor sociale, emiterea facturilor.

4. Participarea la inventarierea mijloacelor financiare, bunurilor materiale, achitărilor și obligațiilor precum și emiterea actelor de verificare cu furnizorii.

5. Studierea sistematică a regulamentelor, instrucțiunilor, indicațiilor metodice privind evidența contabilă și punerea în executare a acestora.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare în domeniul: contabilitate, finanțe;

Experiență profesională:  1 an în domeniul contabilitate;

Cunoştinţe:

 • cunoașterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, Soft contabil, Programul 1C;
 •  cunoașterea cel puţin a unei limbi de circulație internațională la nivel avansat citit/scris/vorbit, a limbii ruse la nivel avansat: citit/scris/vorbit.

Abilităţi: lucru cu informaţia, analiză, sinteză, planificare, organizare, elaborarea documentelor, consultare, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de  iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5030 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr.158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr.25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită  a funcționarului public;
 • Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea contabilității nr.113 din 27 aprilie 2007;
 • Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014;
 • Legea privind finanțele publice locale nr.397 din 16 octombrie 2003;
 • Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585 din 27.02.1998.

 

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?