Publicat  28 Martie 2022

Specialist în domeniul perceperii fiscale, Primaria

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Colectarea impozitelor și taxelor locale în bugetul comunal, constatarea și verificarea materiei impozabile, impunerea obligațiilor fiscale tuturor contribuabililor persoane fizice-cetățeni și persoane juridice, urmărirea și executarea silită a creanțelor bugetare, soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor legate de activitatea desfășurată.

Implementarea prevederilor legale privind impozitele și taxele locale.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Asigurarea ținerii registrelor de evidență integrală a contribuabililor din comuna Iliciovca;

2. Perfectarea și înmânarea avizelor de plată contribuabililor;

3. Asigurarea perceperii integrale a impozitelor pe bunurile imobiliare și taxelor locale;

4. Asigurarea luării de măsuri în vederea stingerii obligațiilor fiscale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare,  sau medii de specialitate în domeniul contabilităţii.

Experienţă profesională: minimum 1 ani de activitate în autoritățile APL sau domeniul contabilităţii.

Cunoștințe:

-          Cunoașterea legislației în domeniu;

-          Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel,  Internet și alte programe;. 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Personal

Salariul pe funcție

De la 4430 Lei

Bibliografia concursului

 

Acte normative în domeniul serviciului public:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
  1. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
  1. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită al funcţionarului public”;
  1. Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administraţia publică locală”;
  1. Legea nr. 325 din 23.12.2013 ,,Privind evaluarea integrităţii instituționale”;
  1. Legea nr.133 din 17 iunie 2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”;
  1. Codul administrativ nr. 116 din 19.07.2018;
  1. Legea nr. 100 din 22.12.2017 „Cu privire la actele normative”;
  1. Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

Acte normative în domeniul  de specialitate:

 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova;
 2. Legea nr.1163-XIII din 27 aprilie 1997 Codul fiscal (Titlul I, V și VI) , cu modificările ulterioare;
 3. Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 „Pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal”, cu modificările ulterioare;
 4. Legea nr.1054-XVI din  16 iunie 2000 „Pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, cu modificările ulterioare;
 5. Legea nr.408-XV din 26 iulie 2001 „Pentru punerea în aplicare a titlului V din Codul fiscal”, cu modificările ulterioare;
 6. Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 „Pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal, cu modificările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr.998 din 20 august 2003 „Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor din cadrul Primăriei”.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?