Publicat  14 Septembrie 2022

specialist superior (perioadă nedeterminată),Direcţia registrul evidenţei individualeDirecţia generală evidenţa individuală a contribuţiilor,

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei: Asigurarea introducerii și sistematizării informației din Registrul de stat al evidenței individuale.
 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 •  Ajustarea şi completarea Registrului de stat al evidenţei individuale cu informaţie despre relaţiile de muncă ale persoanelor asigurate;
 • Verificarea procesului de completare a Registrului de stat al evidenței individuale cu informația despre activitatea de muncă realizată de către persoanele asigurate pînă la 01.01.1999;
 • Asistarea metodologică a entităţilor economice în domeniul evidenței nominale a contribuțiilor în sistemul public de asigurări sociale;
 • Monitorizarea utilizării datelor din Registrul de stat al evidenţei individuale la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale;
 • Verificarea şi menţinerea unei baze de date completă privind contribuţiile de asigurări sociale în aspect nominal.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 • are capacitate deplină de exerciţiu; 
 •  nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: 
Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul economiei, administraţiei publice, drept, asistenţă socială;
Cursuri de perfecţionare profesională: (cursuri de specializare în domeniul contabilităţii, comunicării)..
Experienţă  profesională  minim 6 luni de experienţă profesională în domeniu.
 
Cunoştinţe:
Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
Cunoştinţe de utilizare a computerului
Abilități:
Lucru cu informaţii, prezentare, instruire, mobilizare de sine, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă.
Atitudini/ Comportamente: Responsabilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal
 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal pînă la ora 15:00

Salariul pe funcție

De la 5570 Lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative  în domeniul serviciului public
Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.
Legea nr.25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr. 133 /2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice  centrale
Legea nr.136 / 2017  cu privire la Guvern
Lege nr.100/2017 cu privire la  actele  normative 
Acte normative  în domeniul  de  specialitate
Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale 
Legea nr.156/1998 privind  sistemul public de pensii 
Hotărîrea Guvernului nr.230 /2020 cu privire la organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale 

Hotărârea Guvernului nr. 399/2021 pentru aprobarea Regulamentului administrării Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale 

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?