Publicat  11 Martie 2022

specialist principal Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

colaborarea cu autoritățile administrației publice locale de toate nivelurile în procesul promovării politicilor social-economice ce țin de domeniul construcțiilor, dezvoltării drumurilor, transportului auto de călători și bagaje, gospodăriei comunale în limetele competenței secției.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. monitorizarea acțiunilor în vederea asigurării construirii  și întrețineri în limitele  localităților a drumurilor, străzilor, podurilor și locurilor publice, promovarea politicii dezvoltării transportului în raion, elaborarea, monitorizarea și implimentarea Programului anual de întreținere  și reparație a drumurilor publice locale, întreprinderea acțiunilor în vederea devizelor de cheltuieli (caietelor de sarcini) pentru reparația capitală a obiectelor de interes raional, ținerea corespondenței și alte activități din domeniul secției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 1. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă, studii superioare de licență sau echivalente în domeniul construcțiilor, gospodăriei drumurilor sau în alte domenii ale secției aferente infrastructurii (licenţiat al unei facultăţi de construcție), experiența de muncă - un avantaj;
 2. nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;
 3. abilități de utilizare a computerului;

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5700 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legea privind administraţia publică locală  nr.436 din 28.12.2006
 • Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008
 • Lege privind codul de conduită a funcționarului public nr.25-XVI din 22.02.2008
 • Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
 • Hotărârea Guvernului privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr. 158- XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 201 din 11.03.2009

  Acte normative din domeniul de specialitate:

 • Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție  nr.163 din 09.07.2010
 • Legea privind  calitatea în construcții  nr.721  din 02.02.1996
 • Legea drumurilor  nr.509 din 22.06.1995
 • Hotărârea Guvernului  privind Regulamentul Transporturilor auto de călători și bagaje în Republica Moldova nr.854 din 28.07.2006
 • Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor aferente nr.285 din 17.05.1996

 

 

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?