Publicat  28 Martie 2022

Specialist superior în serviciul evidență și documenatre procesuală a cauzelor civile, comerciale și de contencios administrativ din secția evidență și documentare procesuală ,

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Înfăptuirea activităţii în instanţă în conformitate cu standardele stabilite în scopul eficientizării activităţii instanţei judecătoreşti.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Înregistrarea dosarelor în PIGD și fișa de evidență a dosarelor.

2. Asigurarea accesului la materialele dosarelor și alte documente judecătorești și ordinea de eliberare a acestora.

3. Eliberarea copiilor documentelor judecătorești și a înregistrărilor audio a ședințelor de judecată.

4. Evidența dosarelor după examinare în ședința de judecată.

5. Expedierea dosarelor.

6. Transmiterea dosarelor în arhivă.

7. Întocmirea rapoartelor statistice privind activitatea instanței.

8. Asigurarea integrităţii bunurilor materiale, primite în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu

9. Asigurarea respectării regulilor de protecţie a muncii în activitatea exercitată.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii superioare Drept absolvite cu diplomă de licență

Cunoștințe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet

Cunoașterea legislației Republicii Moldova

6 luni experiență profesională în domeniu

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5570 Lei treapta I

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova;

Codul civil al Republicii Moldova din 01.03.2019;

Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;

Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;

Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;

Codul Contravențional al Republicii Moldova din 24.10.2008;

Legea privind organizarea judecătorească nr.514-XII din 06.07.1995;

Codul administartiv al Republicii Moldova din 01.04.2019;

Legea nr.87 din 21.04.2011 privind repararea de ccătre stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a drptului la executarea în termen rezonabil a hotărțrii judecătorești;

Instrucțiunea referitor kla activitatea de evidență și documentare procesuală în judecătorii și curțile de apel aprobată prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.142/4 din 04.02.2014;

Legea cu privire la funcșia publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008;

Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;

Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea avrii și intereselor personale.

 

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?