Publicat  04 Martie 2022

Consultant superior , Direcția monitorizare și raportare

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la asigurarea exercitării atribuțiilor Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului prin monitorizarea implementării instrumentelor internaționale și regionale în domeniul drepturilor omului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcinile de bază:

1.  Monitorizarea implementării instrumentelor internaționale/ regionale în domeniul drepturilor și libertăților omului ratificate.

2.  Participarea la elaborarea Raportului anual privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova.

3.  Participarea la promovarea instrumentelor regionale și a recomandărilor înaintate statului în domeniul drepturilor și libertăților omului.

4.  Participarea la realizarea sarcinilor complexe conform atribuțiilor Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului. 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

·   deține cetățenia Republicii Moldova;

·   posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

·   are capacitate deplină de exercițiu;

·   nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

·   este apt, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;

·   are studii superioare de licență, ciclul I (nivelul 6 ISCED) sau echivalente, preferabil în domeniile drept, relații internaționale, științe administrative, științe politice, sociologie;

·   în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

·   nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

·   nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

·   nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice, conform Clasificatorului unic al funcțiilor publice și al fișei postului:

Experiență profesională - minimum 1 an în domeniu
Cunoștințe:

·     standardele internaționale și regionale în domeniu drepturilor omului;

·     sistemul internațional și regional de protecție a drepturilor omului;

·     abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO);

·     o limbă de circulație internațională (nivelul B1).

Abilități:

·       analiză și sinteză;

·       înțelegere a problemelor sistemice;

·       întocmire de note/ rapoarte;

·       operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Atitudini/ comportamente:

·     atenție la detalii;

·     orientare spre respectarea valorii umane și a drepturilor omului, acceptarea diversității la locul de muncă;

·     tendință spre autodezvoltare şi formare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7620 Lei

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

·     Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

·     Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

·     Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale

·     Legea nr.82/2017 cu privire la integritate

·     Legea nr. 122/ 2018 privind avertizorii de integritate

·     Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale

·     Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional

·     Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal

·     Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public.

 

Acte normative în domeniul autorității publice

·      Legea nr. 52/ 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)

·      Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului, aprobat prin Legea nr. 164/2015

 

Principii instituționale și acte normative în domeniul de specialitate:

·         Rezoluția ONU cu privire la Instituțiile Naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului, nr.48/134 (Principiile de la Paris)

·         Principiile privind protecția și promovarea Instituției Ombudsman-ului (Principiile de la Veneția), Opinia Comisiei de la Veneția, nr.897/2017

·         Declarația Universală a Drepturilor Omului

·         Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale

·         Pactul Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale

·         Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice

·         Convenția Internațională privind drepturile persoanelor cu dizabilități

·         Convenția Internațională privind drepturile copilului

·         Convenția împotriva torturii și altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

·         Convenția Internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială

·         Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei

·         Legea nr.595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?