Publicat  25 Februarie 2022

Specialist / Primăria comunei Cucuruzeni, r-nul Orhei,

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei:
Realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe teritoriul gestionat,indiferent de forma orgnizaţional-juridică, tipul de proprietate asupra pămîntului şi hotarele administrativ-teritoriale.
 
Sarcinile de bază:
1.Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare;
2.Controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor;
3.Ţinerea cadastrului funciar;
4.Ţinerea monitoringului funciar.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţele funcţiei faţă de persoană       Studii: Superioare sau medii speciale, de dorit în domeniul Cadastrul Funciar
                    şi Reglementarea Relaţiilor Funciare.
Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de reglementare a regimului proprietăţii funciare
 şi relaţiilor funciare;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator;
 
Abilităţi: de lucru cu informaţia, circulare, adresări, elaborare de documente, consultare, instruire,organizare, coordonare, control, utilizarea mijloacelor tehnice de birou, lucru în echipă.
 
Atitudini / comportamente: respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, spirit de iniţiativă, diplomaţie, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.   

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Certificatul medical
  Dacă în fișa postului pentru funcția respectivă, sunt stabilite cerințe speciale de sănătate
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Salariul pe funcție

3650

Bibliografia concursului

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs -          26.08.2020
 
Locul desfăşurării concursului
Locul depunerii documentelor de participare la concurs: comuna Cucuruzeni, Primăria.
Telefoane de contact – 0235 66 2 36, 66-2-32. 
       Persoana responsabilă de primirea documentelor şi oferirea informaţiilor suplimentare – secretarul consiliului local Cucuruzeni.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?