Publicat  21 Aprilie 2022

Specialist principal. Direcția Consolidare Relații Interetnice,

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la realizarea politicii de stat în domeniul relaţiilor interetnice şi funcţionării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. contribuie la dezvoltare și implementare a cadrului legislativ-normativ ce reglementează asigurarea drepturilor persoanelor aparținînd minorităților naționale și integrarea lor în toate sferele vieții publice;
 2. participă la implementarea, monitorizarea şi promovarea în Republica Moldova a standardelor internaţionale pe dimensinea respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;
 3. facilitează procesul de implementare şi promovare a tratatelor internaţionale privind drepturile minorităţilor naţionale, la care Republica Moldova este parte: Convenția-cadru pentru protecția minorităților națională (CE); Convenția pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (ONU);
 4. participă la activitățile în vederea ratificării Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare;
 5. contribuie la dezvoltarea colaborării cu autoritățile publice centrale și locale, autoritățile publice autonome, organizațiile societății civile în domeniile de competență ale Agenției; 
 6. contribuie la stabilirea și menținerea dialogului și relațiilor de colaborare cu organismele internaționale și reprezentanțele acestora în Republica Moldova: CoE, PNUD Moldova, OSCE,  Centrul European pentru Problemele Minorităţilor etc;
 7. contribuie la stabilirea și menținerea dialogului și relațiilor de colaborare cu autoritățile omoloage din alte țări (Republica Belarus, Ucraina, Lituania, România, Federația Rusă etc.);
 8. participă la organizarea şi desfăşurarea evenimentelor tematice de promovare  a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi principiilor nediscriminatorii (ex. seminare, conferințe, mese rotunde, ateliere de lucru, reuniuni etc.), şi a acţiunilor etnoculturale orientate spre promovarea tradițiilor, obiceiurilor, limbii, culturii minorităților naționale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

-superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul administraţiei publice, drept etc.

-cursuri de perfecţionare profesională în domeniu relaţiilor interetnice, administraţiei publice.

Cunoașterea și posedarea limbilor: româna – excelent; rusă – bine.

Experienţă profesională: minimum 12 luni în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea politicilor şi  practicilor pozitive în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

Salarizarea, sporuri, premiu, adaosuri la salariu, conform prevederilor Legii nr.270 din 23.11.2018

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public și de specialitate

 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la  funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 82 din 25.05.2017 Integrităţii;
 • Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr.121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018 din 19.07.2018;
 • Legea nr.382 din 19.07.2001 privind drepturile persoanelor aparținînd minorităților naționale și statutul juridic al organizațiilor lor;
 • Legea nr. 3456 -XI din 01.09.1989 cu privire la  funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Legea nr.1994 din 23.12.1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri);
 • Legea nr.413/1999 din 27.05.1999 cu privire la cultură

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?