Publicat  25 Februarie 2022

Secretar al consiliului local,

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Studii:licențiat al unei facultăți de drept, de administrație publică sau absolvent a unei alte facultăți.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Planificarea și organizarea desfășurării ședințelor Consiliului comunal;
 2. Asigurarea legalității actelor adoptate de Consiliul comunal;
 3. Asigurarea aducerii la cunoștință a actelor adoptate de Consiliul comunal și emise de primarul comunei;
 4. Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat;
 5. Autentificarea actelor și documentelor;
 6. Acordarea ajutorului metodologic și consultativ consilierilor și comisiilor consiliului  local.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu, prioritar a celei din domeniul dreptului administrativ;
 • cunoaşterea modului de funcţionare a  autorităţilor publice;
 • cunoștințe în domeniul managementului personalului, managementul unei ședințe;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat citit/scris/vorbit, a limbii ruse la nivel avansat: citit/scris/vorbit.

 

Abilităţi:lucru cu informaţia, analiză, sinteză, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de  iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctulitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

-   formularul de participare

-   copia buletinului de identitate

-   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de

    perfecţionare profesională şi/sau de specialitare;            

-   copia carnetului de muncă;

-   cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, veridicitatea  documentelor se verifică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 • ConstituţiaRepublicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Legeanr.436 din 28 decembrie 2006 privindadministrațiapublicălocală;
 • Legea nr.768 din 02 februarie 2000privindstatutulalesului local;
 • Legeanr.457 din 14 noiembrie 2003 pentruaprobareaRegulamentului-cadruprivindconstituireașifuncționareaconsiliilor locale șiraionale;
 • Legea nr.239 din 13 noiembrie 2008 privindtransparențaînprocesuldecizional;
 • Legea nr.158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcțiapublicășistatutulfuncționarului public;
 • Legea nr.25 din 22 februarie 2008 privindCodul de conduită  afuncționarului public;
 • Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privinddeclarareaaveriiși a intereselorpersonale;
 • Codul administrative al Republicii Moldova, nr. 116 din 19 iulie 2018;
 • Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privinddescentralizarea administrative;
 • Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privindorganizarea administrative-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.982 din 11 mai2008  cuprivire la accesul la informație;
 • Legea  nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutulpersoanelor cu funcții de demnitatepublică;
 • Hotărîrea 201 din 11 martie 2009 privindpunereaînaplicare a prevederilorlegii nr.158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcțiapublicășistatutulfuncționarului public;
 • Hotărîreanr. 208 din 31 martie 1995 pentruaprobareainstrucțiunilorprivindținerealucrărilor de secretariat referitoare la petițiilepersoanelorfiziceșijuridice ,adresateorganelor de stat, întreprinderilor, instituțiilorșiorganizațiilorRepublicii Moldova. 

 

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?