Publicat  25 Februarie 2022

Consultant principal, Direcția politici de asigurări sociale

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcției: coordonarea sistemelor de securitate socială a Republicii Moldova cu alte state prin elaborarea și negocierea proiectelor de acorduri bilaterale în domeniul securității sociale.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1.  Elaborarea propunerilor și participarea la negocierea proiectelor de acorduri bilaterale și tratate multilaterale în domeniul securității sociale cu statele de destinație a lucrătorilor migranți;
 2. Elaborarea propunerilor la proiectele de acorduri bilaterale, tratate multilaterale și cadul normativ aferent inițierii negocierilor, semnării și ratificării tratatelor;
 3. Elaborarea propunerilor pentru planurile, programele și strategiile naționale și internaționale și prezentarea raporturilor de implementare a lor în vederea coordonării sistemelor de securitate socială;
 4. Acordarea asistenței metodologice CNAS  în aplicarea prevederilor acordurilor bilaterale în domeniul securității sociale încheiate de Republica Moldova;
 5. Elaborarea rapoartelor privind implementarea acordurilor bilaterale în domeniul securității sociale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

1. Deține cetăţenia Republicii Moldova;

2. Cunoaşterea limbii de stat;

3. Are capacitate deplină de exerciţiu;

4. Nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

5. Studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

6. În ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

7. Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

8. Este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

9. Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

10. Nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Abilități: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, comunicare eficientă, inițiativă, previziune, lucru în echipă, planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi control).

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă, receptivitate la noi idei, rezistență la stres și efort.

Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente preferabil în domeniul relații internaționale și drept (drept internațional)

 

Experienţă profesională:  2 ani în domeniul asigurărilor sociale, juridic, preferabil experiență în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9600 Lei

Bibliografia concursului

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008;

Legea privind Codul de conduită a funcționarului public  nr. 25/2008;

Legea privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova nr.595/1999,

Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale;

Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii;

Hotărîrea Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului  Muncii și Protecţiei Sociale nr.149/2021;

Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale nr. 442/2015

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?