Publicat  19 Mai 2022

contabil-șef, contabilitate

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Conducerea personalului și mamagementul eficient al activității contabilității, exercitarea optimă a evidenței contabile în primărie, executarea eficientă a bugetului satului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

                       

 1. Pregătirea şi prezentarea spre aprobare Consiliului sătesc Văsieni a bugetului satului;
 2. Organizarea executării stricte a bugetului satului
 3. Pregătirea şi prezentarea dării de seamă anuale, a dărilor de seamă trimestriale cu privire la executarea bugetului satului, devizului de cheltuieli, numărul salariaţilor şi fondului lor de retribuire a muncii în faţa consiliului;
 4. Organizarea reviziei bunurilor materiale ale instituţiilor subordonate primăriei.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • studii  în domeniul contabilităţii;
 • cunoștințe în utilizarea programelor Word, Excel, navigare Internet, 1C;
 • experienţă profesională în domeniul contabilităţii

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Certificatul medical

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6500 Lei

Bibliografia concursului

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional.
 1. Acte normative din domeniul administraţiei publice locale.
 • Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativă-teritorială a Republicii Moldova.
 1. Acte normative din domeniul de specialitate:
 • Legea nr.397/2003 privind finanţele publice locale;
 • Legea contabilităţii nr.113/2007;
 • Codul Fiscal al Republicii Moldova;
 • Acte legislative şi normative legate de achiziţiile publice.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?