Publicat  25 Februarie 2022

consultant principal, Direcția generală administrare patrimoniu

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea asistenței necesare șefului Direcției generale administrare patrimoniu în exercitarea atribuțiilor funcționale.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1) Acordă asistenţă organizatorică şi informaţională șefului Direcției generale;

2) Elaborează regulamente, instrucțiuni etc. ce țin de domeniul de competență;

3) Examinează scrisorile, demersurile, petițiile ce țin de domeniile de competență ale Direcției generale și întocmește răspunsuri la acestea;

4) Ține evidența integrității patrimoniului care se află în gestiune.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;

- posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

- cunoaște una din limbi de circulație internațională la nivel B1;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

- este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

- are studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;

- în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

- nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- cel puțin 2 ani de experienţă profesională în domeniile relevante sarcinilor funcției;

- studii superioare de licenţă în domeniul economiei, dreptului economic, administraţiei publice, management;

- abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, Internet, PowerPoint, poșta electronică.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Declarația de verificare. Candidații admiși la interviu vor semna consimțământul de verificare a acestora de către instituțiile abilitate.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova

Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018

Legea nr.1111/1997 privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova

Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale

Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie

Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice

Legea contabilității nr.113/2007

Hotărîrea Guvernului nr.500/1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe

Hotărîrea Guvernului nr.901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică

Hotărîrea Guvernului nr.10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul  achiziţiilor publice

Ordinul ministrului finanţelor nr.60 din 29 mai 2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea

Decretul nr.1090/2019 privind aprobarea Regulamentului Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?