Publicat  25 Februarie 2022

consultant principal , Secția protocol a Direcției relații externe și protocol

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea asistenței necesare Președintelui Republicii Moldova în realizarea atribuțiilor și contribuirea la aplicarea corectă a normelor de protocol şi ceremonial la acțiunile la care participă șeful statului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1) Participă la organizarea și desfășurarea, conform normelor specifice de protocol şi ceremonial, a acţiunilor la care participă Preşedintele Republicii Moldova;

2) Participă la organizarea și desfășurarea vizitelor în străinătate ale Preşedintelui Republicii Moldova, precum și a vizitelor înalţilor demnitari străini în Republica Moldova;

3) Examinează și elaborează documente conform domeniului de competență;

4) Asigură interpretarea consecutivă/sincronă în cadrul activităților protocolare;

5) Colaborează cu structurile Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, precum și cu compartimentele cu atribuții similare din cadrul autorităților publice/instituțiilor de stat.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;

- posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

- cunoaște una din limbile de circulație internațională;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

- este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

- are studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;

- în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

- nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- cel puțin 2 ani de experienţă profesională în domeniile relevante sarcinilor funcției;

- studii superioare de licenţă în domeniul relațiilor internaționale, dreptului internațional, management, sociologiei, economiei;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (confirmată prin certificat nivel C1/C2). Limba engleză constituie un avantaj;

- abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, Internet, PowerPoint, poșta electronică.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Declarația de verificare. Candidații admiși la interviu vor semna consimțământul de verificare a acestora de către instituțiile abilitate.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova

Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din 18 aprilie 1961

Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare din 24 aprilie 1963

Legea nr.1111/1997 privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova

Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică

Legea nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică

Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale

Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie

Decretul nr.1090/2019 privind aprobarea Regulamentului Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?