Publicat  25 Februarie 2022

Inspector superior Direcția inspectare financiară a întreprinderilor municipale,

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Efectuarea inspectărilor (controalelor) financiare în vederea respectării cadrului normativ, care reglementează utilizarea alocaţiilor pentru investiţii, subsidii, altor forme de asistenţă financiară din partea statului, a granturilor oferite de către donatorii interni şi externi, corectitudinea preţurilor şi tarifelor, precum şi gestionarea patrimoniului de către întreprinderile municipale.        

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Executarea activităţilor necesare pentru demararea şi desfăşurarea inspectărilor (controalelor) financiare.
 • Efectuarea calitativă a inspectărilor (controalelor) financiare privind respectarea legislaţiei în vigoare de către entităţile supuse inspectării.
 • Realizarea calitativă şi oportună a materialelor inspectărilor (controalelor) financiare şi înaintarea lor spre verificare şefului echipei, şefului adjunct al Direcţiei, șefului Direcției.
 • Generalizarea rezultatelor şi valorificarea constatărilor inspectărilor (controalelor) financiare.
 • Întreprinderea măsurilor privind acoperirea prejudiciului stabilit şi încasarea sancţiunilor calculate la buget în rezultatul inspectării (controlului) financiare şi monitorizarea executării acestora

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii Inspector superior: studii superioare în domeniul economic (specialitatea contabilitate), absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente.

Experienţă profesională

Inspector superior: 1 an experiență profesională în domeniu; abilități de utilizare a computerului.

Condiții de încadrare: Starea sănătății să permită exercitarea obligațiilor conform funcției deținute. În executarea funcțiilor sale, angajații Inspecției efectuiază (în permanență) călătorii de serviciu în baza autorizației Inspecției.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7310 Lei

Bibliografia concursului

Bibliografia

 

recomandată candidaţilor la funcţiile publice vacante de inspector superior al

Direcţia inspectare financiară a întreprinderilor municipale

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public

1. Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public.

2.Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.

3. Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

4. Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 • Acte normative în domeniul de specialitate
 1. Legea cu privire la antreprenorial şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992;
 2. Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131 din 08.06.2012;
 3. Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017;
 4. Legile bugetului de stat pentru anii 2021 și 2022;
 5. Legea condominiului în fondul locativ nr. 913-XIV din 30.03.2000;
 6. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017;
 7. Legea privind administrarea şi dezetatizarea proprietății publice nr. 121-XVI din 04.05.2007;
 8. Legea privind finanțele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003;
 9. Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006;
 10. Legea salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002;
 11. Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303 din 13.12.2013;
 12. Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002;
 13. Hotărârea Guvernului cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară nr. 743 din 11.06.2002;
 14. Codul administrativ nr. 116 din 19.07.2018;
 15. Codul funciar nr. 828-XII din 25.12.1991
 16. Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015;
 17. Legea privind prețul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308-XIII din 25.07.1997;
 18. Hotărârea Guvernului privind organizarea activității de inspectare financiară nr. 1026 din 02.11.2010.
 19. Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului-tip de funcționare a piețelor nr. 955 din 21.08.2004;
 20. Hotărârea Guvernului cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară nr. 743 din 11.06.2002;
 21. Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților nr. 10 din 05.01.2012;
 22. Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe nr. 500 din 12.05.1998;
 23. Ordinul Ministerului Finanțelor privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate nr. 118 din 06.08.2013.
 24. Ordinul Ministerului Finanțelor privind aprobarea Planului general de conturi contabile nr. 119 din 06.08.2013;

 

 

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?