Publicat  25 Februarie 2022

Specialist principal Serviciul resurse umane, Serviciul resurse umane

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigură realizarea misiunii și obiectivelor AIPA prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Participarea la elaborarea şi monitorizarea implementării Planului de instruire a funcţionarilor publici, precum şi implementarea procedurilor de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici.
2.
 Implementarea procedurilor administrative de personal referitoare la funcţia publică şi funcţionarilor publici.
3.
 Elaborarea dărilor de seamă lunare/trimestriale/anuale privind evidenţa personalului Agenţiei.
4. Perfectarea ordinelor de personal cu aducerea la cunoştinţă persoanelor vizate.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul administraţiei publice, managementului resurselor umane, drept sau alte studii conexe stiințelor umanitare.

Cunoștințe: - Cunoaşterea legislaţiei în domeniul muncii;

                     - Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

                     - Abilități de utilizare a computerului.

Experiență profesională: min 2 ani experiență profesională în domeniu, preferinţă în serviciul public.

Abilități: planificare, organizare, control, elaborare a documentelor, comunicare eficientă etc.
Atitudini: respect faţă de oameni, diplomaţie, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6320 Lei

Bibliografia concursului

- Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;

- Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaților la funcții publice;

- Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

- Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

- Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

- Legea integrităţii nr.82/2017;

- Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;

- Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018;

- Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Hotărîrea Guvernului nr. 106/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organziarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici”

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

- HG nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea IP AIPA;

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?