Publicat  18 Iulie 2022

Arhitect-șef,

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 • Asigură respectarea normelor de urbanism şi amenajare a teritoriului.
 • Consultă cetăţenii, elaborează şi semnează certificate de urbanism pentru proiectare, certificate de urbanism informative, autorizaţie de construire.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Asigurarea controlului respectării în autoritatea administrativ- teritorială a normelor de urbanism şi amenajare a teritoriului;

2. Elaborarea şi eliberarea documentaţiei de urbanism şi de construcţie;

3. Asigurarea procedurii de elaborare, avizare şi aprobare de către autorităţile administraţiei publice locale a planurilor de amenajare a teritoriului;

4. Asigurarea procedurii de elaborare, avizare şi aprobare de către autorităţile administraţiei publice locale a planurilor urbanistice ale localităţii;

5. Asigurarea procedurii de elaborare şi aprobare a actelor la terninarea lucrărilor şi de recepţie finală a construcţiilor publice efectuate pe teritoriul comunei Truşeni;

6. Elaborarea proiectelor de decizii şi dispoziţii în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare în domeniul arhitecturii cu diplomă de licenţă sau echivalentă , preferabil experienţă în serviciul public.

Experienţă profesională: experienţă de muncă relevantă de cel puţin 2 ani în domeniul arhitecturii.

Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice, cunoştinţe în domeniul legislaţiei ce reglementează activitatea de serviciu.

Cunoştinţe de operator la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet, utilizarea programelor MapInfo şi altor programe de specialitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului;

Cunoaşterea limbii române la nivel avansat (citit, scris, vorbit) şi limbii ruse la nivel citit scris, vorbit.

Abilităţi:

 • inteligenţă (gîndire logică, capacitate de analiză şi sinteză)
 • capacitate de organizare şi elaborare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului;
 • capacitate de a prelucra informaţia în vederea luării deciziilor sau furnizării de date prelucrate altor factori decizionali;
 • corectitudine, tenacitate, seriozitate, responsabilitate.

Atitudini/comportamente:

Obiectivitate în aprecierea şi analiza situaţiilor sociale, receptivitate, spirit de echipă sinceritate, dispus la colaborare, responsabilitate, disciplină , creativitate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7002 Lei conform Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Cod Administrativ al Republicii Moldova
 • Cod contravențional al Republicii Moldova

 

 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Lege Nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale
 • Legea nr.271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice
 • Legea integrității nr. 82/2017;
 • Legea nr.199/2010 privind statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică
 • Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”

        

 • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
 • Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative
 • Legea nr.982/2000 privind accesul la informație
 • Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale 
 • Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă
 • Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală
 • Legea nr.438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
 • Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
 • Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local
 • Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale
 • Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?