Publicat  28 Februarie 2022

Specialist (în domeniul perceperii fiscale),

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 

Acumularea impozitelor și taxelor locale în bugetul local.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigură evidenţa integrală şi conformă a contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sînt calculate de SCITL şi evidenţa acestor obligaţii;
 2. Perfectarea și înmânarea avizelor de plată contribuabililor;
 3. Întreprinde măsuri pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale;
 4. Popularizează legislaţia fiscală şi examinează petițiile contribuabililor;
 5. Efectuează controale fiscale, în limitele competenţei sale și contribuie la tragerea la răspundere pentru încălcări fiscale
 6.  

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 

Studii: superioare sau medii de specialitate 

Experiență profesională:

- preferabil experienţă în domeniu dat sau în administrația publică locală.

Cunoștințe:

- Cunoașterea legislației fiscale și aplicarea acesteia;

- Cunoștințe de operare la calculator: Microsoft Office (Word, Excel etc.), Sistemul informațional al Serviciului fiscal de stat, internet, etc.

Abilități : organizatorice, de lucru cu informația, de lucru în echipă, de analiză și sinteză,  de comunicare verbală, aplanare de conflicte, mobilizare de sine și a echipei, de utilizare a computerului.

Aptitudini/comportament- respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate,disciplină, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public:

Constituţia Republicii Moldova;

Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită al funcţionarului public”;

Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administraţia publică locală”;

Legea nr. 325 din 23.12.2013 ,,Privind evaluarea integrităţii instituționale”;

Legea nr.133 din 17 iunie 2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”;

Codul administrativ nr. 116 din 19.07.2018;

Legea nr. 100 din 22.12.2017 „Cu privire la actele normative”;

Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

Acte normative în domeniul de specialitate:

Codul fiscal al Republicii Moldova ( Titlurile I, VI şi  VII)

Legea nr. 1056 din 16 iunie 2000 ,, Pentru punerea în aplicare  a Titlului VI al Codului fiscal,,

( Anexele 1 și 2 la lege)

Hotărârea Guvernului nr.998 din 20 august 2003 „Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor din cadrul Primărie

Codul contravenţional al Republicii Moldova;

 

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?