Publicat  04 Aprilie 2022

Specialist principal, Serviciul juridic

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea juridică a activității autorității și respectarea uniformă a legislației. Asigurarea conformității actelor administrative ale președintelui cît și ale Consiliului raional cu prevederile cadrului legislativ și normativ în vigoare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea proiectelor de decizii, dispoziții ale președintelui raionului;
 2. Efectuarea expertizei juridice a proiectelor de decizii, dispoziții ale președintelui raionului, ordinelor, instrucțiunilor și altor acte ale autorității administrației publice de nivelul doi;
 3. Reprezentarea, în modul stabilit, a intereselor autorități deliberative și reprezentative de nivelul al doilea, Aparatului președintelui raionului, subdiviziunilor Consiliului raional în instanţele de judecată și alte organe;
 4. Acordarea  asistenţei juridice funcționarilor subdiviziunilor Consiliului raional, autorităților APL de nivelul întîi;
 5. Examinarea documentelor, petiţiilor şi sistematizarea acestora, constituirea și evidența dosarelor proceselor de judecată.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • studii superioare de licență în domeniul dreptului;
 • cunoștințe de utilizare a computerului Microsoft Word, Excel, Internet, PowerPoint.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova;

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;

Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;

Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;

Legea  nr. 436/2006 privind administrația publică locală;

Legea  nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;

Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;

Legea nr. 239/2008 privind transparența în domeniul decizional;

Legea  integrității nr. 82/2017;

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?