Publicat  28 Februarie 2022

Specialist, direcția cultură și turism (domeniile învățământ artistic, activitate artistică de amatori, creație populară), Direcția Generală educație, Cultură și Turism

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Promovarea politicii de stat în domeniul culturii, conservare și valorificare a creației pupulare și a meșteșugurilor artistice din teritoriu

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Coordonarea procesului de elaborare și promovare a politicii de stat și legislației în domeniile învățământ artistic, activitate artistică de amatori, creație populară.

Promovarea politicii naționale unice în activitatea instituțiilor de cultură, acordarea asistenței metodologice în domeniile: învățământ artistic, activitate artistică de amatori, creație populară.

Coordonarea procesului de creare a condițiilor necesare pentru dezvoltarea meșteșugurilor tradiționale, de selectare a valorilor culturale.

Asigurarea aplicării în teritoriu a strategiei de dezvoltare a creației artistice de amatori și creației populare.

Colaborarea direct cu organele administrației publice locale, în descoperirea și promovarea tinerelor talente.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

1)      Studii: superioare în domeniu

2)      Experiență profesională în domeniu de cel puţin 3 ani.

3)      Cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini:

-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniul de activitate

-          Cunoştinţe de utilizare a computerului

-          Abilităţi de comunicare, de lucru cu informaţia, planificare, elaborare a documentelor, monitorizare, control, evaluare.

-          Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,  tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5050 Lei

Bibliografia concursului

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Codul Muncii
 3. Legea nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 4. Legea nr. 25 – XVI  din 22 februarie 2008 cu  privire la codul de conduită al funcţionarului public
 5. Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?