Publicat  26 Mai 2022

specialist în reglementarea regimului funciar în primăria s.Isacova;,

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul funcției:reglementarea funciară a terenurilor.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcinile de bază:

 • Organizarea și efectuarea lucrărilor pentru reglementarea regimului proprietății funciare pe teritoriul primăriei.
 • Completarea registrului cadastral a deținătorilor de terenuri.
 • Pregătirea,înregistrarea și eliberarea documentelor deținătorilor de pămînt.
 • Participarea la operațiunile legate de privatizarea a terenurilor de pămînt în perimetrul primăriei.
 • Executarea controlului de Stat în domeniul folosirii și protecției pămîntului.
 • Prezentarea informației din agricultură.
 • Organizarea și exercitarea controlului financiar,preventiv și de gestiune.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

1.Studii :superioare/medii de specialitate.

2.Experiență profesională: minimum 2 ani de experiență profesională în domeniu,constituie un avantaj minimum 1 an de experiență în serviciul public.

3.Cunoștințe : cunoașterea legislației în domeniul reglementării regimului proprietății funciare și a relațiilor funciare

                      cunoașterea modulului de funcționare a unei autorități publice.

Abilități :lucru cu informația,de analiză,și sinteză,previziune,comunicare,eficiență,lucru în echipă,de operare la calculator(Word,Excel,Power Point,Internet,ș.a.)

Atitudini/compartimente:respect față de oameni,sprijin de inițiative,creativitate,flexibilitate,

Disciplină,responsabilitate,perseverință,tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Bibliografia concursului:pentru a susține evaluările candidatul la funcția publică vacantă de specialist în reglementarea funciară trebuie să cunoască :

Legea 436/2006 cu privire la administrația publică locală cu modificările ulterioare ;

Legea 435/2006 cu privire la descentralizare administrativă ;

Legea 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public ;

Codul civil al R.Moldova publicat în Monitorul Oficial nr.66-75 din 01.03.2019 art.132.

Codul Funciar al R.Moldova nr.828/1991cu modificările ulterioare;

Legea nr.1543/1998 cadastrului bunurilor immobile.

Legea nr.1308/1997 privind prețul normative și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului;

Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;

Legea nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice;

Legea nr.338/2003 cu privire la aprobarea Catalogului lijloacelor fixe și activelor nemateriale ;

Hotărîrea Guvernului nr.437/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Poziții vacante active

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?