Publicat  25 Februarie 2022

главный специалист отдела по координированию внешних доноров, Отдел по координированию внешней помощи

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Осуществление работы по инициированию, разработке, внедрению и мониторингу реализации проектов при поддержке внешних партнеров. Работа по обеспечению сотрудничества с внешними партнерами.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Осуществляет сбор и анализ данных о проектах, реализуемых при поддержке партнеров по развитию;
 2. Ведет базы данных о деятельности партнеров по развитию, обеспечивает регулярное обновление и опубликование информации;
 3. Разрабатывает предложения об участии в программах, проектах, в которых Исполнительный комитет Гагаузии мог бы принять участие, а также участвует во внедрении проектов по поддержке деятельности Исполкома Гагаузии. Составляет заявки для участия в проектах, обеспечивает дальнейшую работу по реализации проекта;
 4. Обеспечивает сотрудничество и обмен информацией в сфере реализации проектов с центральными органами власти Республики Молдова, дипломатическими миссиями, аккредитованными в Республике Молдова, международными организациями;
 5. Осуществляет подготовку необходимых материалов, составление документов по сотрудничеству Исполкома Гагаузии с партнерами по развитию;
 6. Участвует в организации, подготовке и проведении международных и межрегиональных форумов, заседаний координационного совета внешней помощи и других мероприятий, организуемых Главным управлением внешних связей Гагаузии.
 7. Организовывает визиты представителей АТО Гагаузия в зарубежные страны, визиты партнеров по развитию в АТО Гагаузия. Организовывает официальные встречи.
 8. Ведет официальные переписки, осуществляет письменный и устный перевод (государственный, английский и русский языки).

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Гражданин Республики Молдова;
 • Высшее образование;

-Знание государственного и иностранного языков (знание государственного, английского и русского языка обязательно, знание других иностранных языков является преимуществом);

 • Имеет полную работоспособность;
 • Навыки пользования компьютером (Word, Exel, РР)

-В последние пять лет не было уволено с государственной должности в соответствии с пунктами а) и Ь) части (1) статьи 64 Закона РМ «О государственной должности и статусе государственного служащего» либо индивидуальный трудовой договор с кандидатом не был прекращен по дисциплинарным причинам;

-Не имеет непогашенных судимостей за умышленные преступления;

-Не лишено права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве основного или дополнительного наказания вследствие окончательного судебного приговора, которым установлен этот запрет.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail

Bibliografia concursului

Библиография

 1. Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 года;
 2. Венская конвенция о дипломатических сношениях (принята 18.04.1961г.);
 3. Венская конвенция о консульских сношениях (Вена, 24.04.1963г.);
 4. Соглашение об ассоциации РМ-ЕС от 27.06.2014г.
 5. Закон РМ «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»№ 344- XIII от 23.12.1994г.;
 6. Закон РМ «О местном публичном управлении» № 436-XVI от 28.12.2006г.;
 7. Закон РМ «О государственной должности и статусе государственного служащего» №158-XVI от 04.07.2008г.;
 8. Закон РМ «О Кодексе поведения государственного служащего» № 25 от 22.02.2008г.
 9. Закон РМ «О декларировании имущества и личных интересов» № 133 от 17.06.2016г.
 10. Закон РМ «О прозрачности процесса принятия решений» № 239 от 13.11.2008 г.
 11. Закон РМ «О международных договорах Республики Молдова» № 595 от 24.09.1999г.;
 12. Закон «О статусе дипломатических представительств иностранных государств в Республике Молдова» № 1134 от 04.08.1992г.;
 13. Постановление Парламента РМ «Об утверждении Концепции внешней политики Республики Молдова» N 368-XIII от 08.02.95г.
 14. Постановление Правительства «Об утверждении институциональной базы и механизма координирования и менеджмента внешней помощи» № 377 от 25.04.2018г.;
 15. Постановление Правительства «О введении в действие положений Закона о государственной должности и статусе государственного служащего №158-ХУ1от 04.07.2008 года» № 201 от 11.03.2009г.;
 16. Уложение Гагаузии (Гагауз Ери) № 28 XXX/I от 05.06.1998г.;
 17. Закон АТО Гагаузия «Об Исполнительном комитете Гагаузии»№31-ХХХШ1 от 09.071998г.
 18. Закон АТО Гагаузия «О Соглашениях об осуществлении АТО Гагаузия международных и внешнеэкономических связей» №16-X/IV от 27.02.2009г.;
 19. Положение «О Представительствах Гагаузии на территориях других государств и регионов», утвержденное Постановлением Народного Собрания Гагаузии №6-11/11 от 22.10.1999г.;
 20. Положение о Главном управлении внешних связей Гагаузии, утвержденное Постановлением Исполнительного комитета Гагаузии № 7/12 от 04.06.2015г.
 21. Официальный протокол, составление программ мероприятий.
 22. Правила официальной и дипломатической переписки, деловой этикет.

           23. Знание целей создания, сферы деятельности, основных органов, др.основной информации о

 международных организациях: (Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, GIZ, Чешское агентство по развитию и сотрудничеству, НошеСаге, Совет Европы, FISM (Фонд социальных инвестиций), UNICEF, UNDP (ПРООН), UNESCO, Фонд Солидарности (Польша), Slovak Aid.

Альтернативные источники:

 1. OrestTarita, Protocol,ceremonial,eticheta (manual) Chisinau, 2006
 2. Tarfya, Orest, Tratat de protocol §icomportamentcivilizat, Chisinau, 2007.
 3. Burian, Alexandru, Introducereinpracticadiplomatica§iproceduraintema];ionala, Chisinau, 2000.

 

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?