Publicat  25 Februarie 2022

Consultant principal în cadrul Secției financiar-administrative.,

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Planificarea bugetului în conformitate cu cadrul normativ ținând cont de reglementările interne ale entității, contribuind la asigurarea unui sistem complex de planificare. Stabilirea obiectivelor politicii în domeniul mediului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea propunerilor pentru proiectele legii bugetului de stat și CBTM pe domeniul protecției mediului;
 2. Examinarea și avizarea proiectelor de acte normative din domeniu;
 3. Acordarea asistenței metodologice instituțiilor din subordine;
 4. Elaborarea și modificarea limitelor de alocații bugetare;
 5. Primirea și verificarea rapoartelor financiare din domeniul mediului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul contabilității, planificării în administrația publică;

Experiență profesională: cel puțin 2 ani de experiență profesională în domeniul contabilității, planificării în administrația publică;

Cunoștințe: Cunoașterea legislației în domeniu. Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Internet și SI 1C

Abilități de: Planificare, organizare, lucru cu informația, analiză și sinteză a datelor, comunicare eficientă, lucru în echipă, elaborare a documentelor, corectitudine, punctualitate.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect față de oameni, receptivitate față de idei noi, obiectivitate, loialitate, tendința spre dezvoltare continuă, spirit de inițiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, rezistentă la efort și stres.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  1. Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  2. CV-ul cu mențiunea a cel puțin 3 persoane de referință, cu datele lor de contact.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Constituția Republicii Moldova;
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 145/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Mediului;
 4. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 5. Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 7. Legea nr. 136/ 2017 cu privire la Guvern;
 8. Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
 9. Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;
 10. Codul fiscal al Republicii Moldova;
 11. Legea nr. 270 /2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 12. Legea contabilității nr. 113/2007;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 14. Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 426/2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu;
 16. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208/2015 privind clasificația bugetară;
 17. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2016/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?