Publicat  25 Februarie 2022

Specialist principal în Secția legislație și practică judiciară, AGENȚIA DE ADMINISTRARE A INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la realizarea sarcinilor Agenției de administrare a instanțelor judecătorești în domeniu organizării activităţii şi administrării judecătoriilor și curților de apel.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Studierea activității organizatorice a instanțelor judecătorești și elaborarea propunerilor pentru eficientizarea acesteia;
 2. Elaborarea propunerilor și avizarea proiectelor de acte normative, potrivit domeniului de competență;
 3. Reprezentarea, în modul stabilit a intereselor autorității în instanțele judecătorești și alte organe;
 4. Audierea cetățenilor, examinarea petițiilor acestora și demersurilor persoanelor fizice și juridice;
 5. Elaborarea informației necesare Ministrului Justiției, în calitatea sa de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru întocmirea sesizărilor privind faptele judecătorilor care pot constitui abateri disciplinare.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în drept.

       Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.

       Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Preferabil cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:
  • documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
  • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat de pe pagina web a ministerului).

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6320 Lei potrivit Legii nr. 270 /2018 privind sistemul unitar salarizare în sectorul bugetar, este constituit din: - salariul de bază conform treptei I de salarizare – 5260 lei; - sporul pentru grad profesional; - sporul pentru performanță.

Bibliografia concursului

  • Constituţia Republicii Moldova;
  • Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2016.

 

Acte normative în domeniul serviciului public:

  • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
  • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
  • Legea nr. 82/2017 integrității;
  • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.
  • Legea nr. 982/2000 cu privire la accesul la informație.

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

  • Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern;
  • Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
 • Instrucţiunile privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor  de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.208/1995.

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr.76/2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești;
 • Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului;
 • Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Legea nr.178/2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor;
 • Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 • Hotărârea Parlamentului nr. 21/2017 pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi şi/sau
  de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti.

 

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?