Publicat  25 Februarie 2022

Specialist pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare din cadrul primăriei, APL

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei:

Reglementarea problemelor funciare în cadrul primăriei.

Sarcinile de bază:

Organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare pe teritoriul primăriei;

Complectarea registrului cadastral a deţinătorilor de terenuri;

 Pregătirea, înregistrarea şi eliberarea documentelor deţinătorilor de pămînt;

Participarea la operaţiunile legate de privatizare a terenurilor de pămînt în perimetrul primăriei;

Executarea controlului de Stat în domeniul folosirii protecţiei pămîntului;

Prezentarea informaţiei din agricultură.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:

Reglementarea problemelor funciare în cadrul primăriei.

Sarcinile de bază:

Organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare pe teritoriul primăriei;

Complectarea registrului cadastral a deţinătorilor de terenuri;

Pregătirea, înregistrarea şi eliberarea documentelor deţinătorilor de pămînt;

Participarea la operaţiunile legate de privatizare a terenurilor de pămînt în perimetrul primăriei;

Executarea controlului de Stat în domeniul folosirii protecţiei pămîntului;

Prezentarea informaţiei din agricultură.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau medii de specialitate absolvite cu diplomă,

- cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul APL;

- cunoaşterea legislaţiei în domeniul;

- cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat;

- cunoştinţe de operare a calculatorului (Word, excel, Power Point)

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

-codul funciar nr.828/25.12.1991

-legea castrului bunurilor imobile nr.1543/25.02.1998

-legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr.91/05.04.2007

-legea nr.1308/27.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare cumpărare a pămîntului.

-legea nr.354/28.10.2004 privind formarea bunurilor imobile.

legea nr.121/04.05.2007 privind administrarea şi deetizarea proprietăţii publice;

-legea nr.1353/03.11.2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermieri);

-legea nr.436/28.12.2006 privind administraţia publică locală;

-legea nr.435/28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;

-legea nr.158/04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-codul muncii al Republicii Moldova;

-HG nr.136/10.02.2009 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?