Publicat  18 Aprilie 2022

specialist (perioadă nedeterminată),Direcţia gestionarea conturilor beneficiarilor de pensii şi alocaţii, Direcţia generală gestionarea conturilor beneficiarilor de pensii, alocații și prestații sociale,

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei: Implementarea actelor normative prin gestionarea conturilor beneficiarilor și asigurarea plății în termen şi în cuantumul stabilit a pensiilor, alocațiilor sociale de stat, alocaţiilor pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere, suportului financiar de stat, suportului financiar unic, indemnizațiilor în cazul decesului unuia dintre soți și indemnizaţiilor de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau a îmbolnăvirilor profesionale stabilite beneficiarilor de pensii de dizabilitate

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

- Verificarea  registrelor și listelor electronice privind plata, alocaţiilor.

- Verificarea  plăţii  alocațiilor.

- Realizarea activităţii de recuperare a sumelor alocațiilor primite necuvenit şi ţinerea evidenţei sumelor recuperate.

- Verificarea documentelor și introducerea în  în sistemul informațional „Protecţia socială” a informației privind blocarea plății pentru persoanele, care s-au stabilit cu domiciliul peste hotare.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licență/master  în domeniul economiei, finanţelor, drept, asigurărilor sociale;

Experienţă  profesională  nu necesită experienţă în serviciul public.

Cunoştinţe:

  • Cunoştinţe de operare la calculator: Windows, Word, Excel, Internet.

Abilități: abilităţi de lucru cu informaţia; mobilizarea de sine, comunicare eficientă.

Atitudini/ Comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

  • Copia buletinului de identitate
    Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
  • Documente ce atestă experiența profesională
    Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

Modalitatea de depunere a documentelor

  • Alte modalități - Prin poștă, email

Salariul pe funcție

De la 5220 Lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative  în domeniul serviciului public
Legea nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.
Legea nr.25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr. 133 /2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
Legea nr.133 /2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice  centrale
Legea nr.136 / 2017  cu privire la Guvern
Lege nr.100 /2017 cu privire la  actele  normative 
Acte normative  în domeniul  de  specialitate
Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale

Legea 156/1998 privind  sistemul public de pensii nr.

Hotărîrea Guvernului nr.230 /2020 cu privire organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale Hotărârea Guvernului nr. 399/2021pentru aprobarea Regulamentului administrării Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?