Publicat  30 Martie 2022

Specialist principal, Secția managementul documentelor în cadrul Direcției managementul documentelor și relații cu publicul

Guvernul Republicii Moldova Bălți Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Bălți Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Bălți

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Înregistrarea documentelor și constituirea aparatului informativ, controlul asupra termenelor de rezolvare a documentelor intrate de la organizații , instituții ,agenți economici și întreprinderi municipale, elaborarea sintezelor analitice privind rezolvarea documentelor intrate.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Evidența  și circulația documentelor în sistemul electronic ”E-Cancelaria”.
 2. Sistematizarea documentelor și constituirea dosarelor.
 3. Totalizarea și analiza datelor cu privire la rezolvarea documentelor.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, preferabil și postuniversitare, în domeniul administrației publice locale, filologie, istorie

Experienţa profesională:

 • de preferință cel puțin 1 an experiență în domeniul aferent funcției publice solicitate.

Cunoștințe:

 • cunoştinţe lingvistice și de cultură generală, cât și în domeniul aferent funcției publice solicitate;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilități: lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, gândire ordonată, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, dezvoltare foarte bună, capacitatea de a comunica verbal şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările.

Atitudini/comportamente: imparţialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală şi profesională desăvârşită, spirit de iniţiativă, lucrul în echipă, tact şi pricepere în munca cu oamenii, disponibilitate la schimbare, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public :
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale
 • Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017;
 • Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Acte în domeniul administrației publice locale (pentru toate funcțiile):
 • Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

 

 

 • Acte normative în domeniul de specialitate (pentru toate funcțiile):

- Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;

-  Hotărîrea Guvernului nr. 208 din 31.03.1995 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova; 

 - Hotărîrea Guvernului nr. 115 din 28.02.1996 pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice locale ale Republicii Moldova;

     -  Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 166 din 19.07.2018;

      - Hotărîrea Guvernului nr. 844 din 26.07.2007 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului integrat de circulaţie a documentelor electronice

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?