Publicat  13 Iunie 2022

Auditor intern superior, Serviciul audit intern

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la desfășurarea activității de audit într-un mod independent și obiectiv.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Efectuarea misiunilor de audit intern în conformitate cu Carta de audit intern, Standardele naționale de audit intern, Normele metodologice de audit intern în sectorul public, instrucțiunile și procedurile interne de audit intern din cadrul ministrului;
 2. Organizarea activității de audit intern pentru evaluarea sistemelor de management financiar și control intern ale entității auditate;
 3. Documentarea constatărilor de audit cu exactitate și în mod concis, precum și formularea recomandărilor fezabile de îmbunătățire a sistemului de management financiar și control al entității;
 4. Participarea în procesul de urmărire a implementării recomandărilor de audit;
 5. Informarea sistematică a șefului echipei de audit intern despre procesul de realizare a sarcinilor de audit, prevăzute în programul de lucru al misiunii de audit.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în drept și/sau economie.

Experienţă profesională: cel puțin 1 ani de experiență profesională în domeniu și deținerea certificatului de calificare corespunzător.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  acordul privind prelcrarea datelor cu caracter personal

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Salariul pe funcție

De la 7940 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 698/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 239/2009 privind transparenţa în procesul decizional.

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

 • Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern;
 • Hotărîrea Guvernului nr.556/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 557/2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și a Cartei de audit intern;
 • Ordinul ministrului finanţelor nr. 189/2015 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public;
 • Ordinul ministrului finanţelor nr. 153/2018 cu privire la aprobarea Standardelor Naționale de Audit Intern
 • Ordinul ministrului finanţelor nr. 176/2019  cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public;
 • Ordinul ministrului finanţelor nr. 161/2020 privind aprobarea privind aprobarea Normelor de audit intern în sectorul public.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?