Publicat  07 Iulie 2022

Consultant principal, Direcția dezvoltarea mediului de afaceri Secția reglementarea mediului de afaceri

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Formarea și promovarea tendințelor progresive în politicile financiare, bugetare și fiscale prin coordonarea politicilor date cu documentele de politici privind dezvoltarea social – economică a țarii, în scopul realizării obiectivelor ministerului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Elaborarea propunerilor de politică fiscală și bugetară în domeniu;

2.Acordarea asistenței metodologice și practice autorităților administrației publice centrale și locale în vederea finanțării și dezvoltării ramurilor corespunzătoare;

3.Monitorizarea procesului de formare și executare a bugetului consolidat, de stat și bugetelor administrației publice locale;

4. Elaborarea avizelor la proiectele de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare de către Cancelaria de Stat, în vederea corespunderii acestora cu principiile de reglementare a activității de întreprinzător;

5.Elaborarea și prezentarea propunerilor privind aprobarea modificărilor în sistemul de impozitare.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 1. Cerințe specifice:

  Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice, relații economice internaționale

  Experiență profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniu.

  Cunoștințe:

  - Cunoașterea legislației în domeniu;

  - Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);

  - Abilități de utilizare a computerului (Word, Excel, Power Point, Internet).

  Abilități: de lucru cu informația, planificare, organizare, coordonare, instruire, control, lucru cu informația, comunicare eficientă, aplanare a situațiilor de conflict, negociere, lucru în echipă.

  Atitudini/comportamente: Respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă, nediscriminare și egalitate de gen, integritate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9600 Lei

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul serviciului public:

1. Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;

2. Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public

3. Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

4. Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;

5. Legea nr. nr. 98/2012 privind administrația publică de specialitate;

6. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

7. Legea nr. 82/2017 integrității;

8. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Acte normative în domeniul de specialitate:

1. Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997;

2. Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000;

3. Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale;

4. Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător;

5. Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;

6. Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

7. Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;

8. Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare;

9. Legea nr. 287/2017 contabilității și raportării financiare;

10. Legea nr. 204/2021 pentru modificarea unor acte normative;

11. Legea nr. 205/2021 bugetului de stat pentru anul 2022;

12. Hotărârea Guvernului nr.143/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;

13. Hotărârea Guvernului nr. 23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative;

14. Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?