Publicat  28 Februarie 2022

Consultant principal, Serviciul financiar-administrativ

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Efectuarea și reflectarea operațiunilor economice, prezentarea informației operative și  participarea la întocmirea rapoartelor financiare în termenele stabilite conform normativelor și cerințelor unice ale contabilității și rapoartelor financiare în baza Legii contabilității nr.113/2007, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Planului de conturi și Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea în sistemul bugetar, aprobat conform ordinului ministerului finanțelor nr. 216 din 28.12.2015.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Participarea la asigurarea procesului de elaborare a bugetului şi planificarea alocațiilor bugetare pentru întreținerea aparatului central al ministerului, inclusiv transmiterea către Ministerul Finanțelor a propunerilor de buget prin sistemul informațional de management financiar(SIMF);

2. Participarea la analizarea executării bugetului, controlul asupra utilizării eficientă, economică a cheltuielilor mijloacelor bugetare, cu respectarea limitelor bugetare aprobate, înaintează după caz propuneri de redistribuire a alocațiilor bugetare sau de modificare a bugetului;

3. Participarea la asigurarea controlului privind  tranzacțiile financiare, materiale şi alte operațiuni privind veniturile, cheltuielile, activele şi pasivele, inclusiv din surse externe, existența şi corespunderea activelor şi datoriilor cu datele contabile. Asigurarea  verificării corectitudinii înregistrării notelor de  contabilitate în Cartea Mare;

4. Participarea la elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli, prin redistribuirea limitelor de cheltuieli pe sectoare, programe de cheltuieli ale aparatului central al ministerului;

5. Asigurarea întocmirii  în modul şi în termenele stabilite a Raportului privind executarea bugetului, rapoartelor financiare a aparatului central al ministerului, inclusiv calitatea, plenitudinea și siguranța informației din rapoarte. Primirea, verificarea  și introducerea rapoartelor financiare în sistemul informațional de management financiar (SIMF), modulul „Colectarea rapoartelor (non) financiare” (CNFD).

6.Asigurarea organizării activităților de logistică, realizarea acțiunilor ce țin de asigurarea tehnico-materială a subdiviziunilor structurale ale ministerului, asigurarea procesului de distribuire a tehnicii de calcul, mobilierului, rechizitelor de birou și altor bunuri materiale colaboratorilor aparatului central al ministerului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic, finanțelor, contabilității.

Experiență profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniu

Cunoștințe:

- Cunoașterea legislației în domeniu;

 - cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);

- abilități de utilizare a computerului (Word, Excel, Power Point, Internet).

Abilități: de lucru cu informația, planificare, organizare, coordonare, instruire, control, lucru cu informația, comunicare eficientă, aplanare a situațiilor de conflict, negociere, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: Respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă, nediscriminare și egalitate de gen, integritate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9600 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. nr. 98/2012 privind administrația publică de specialitate;
 • Legea nr.82/2017 integrității;
 • Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice.

Acte normative în domeniul de specialitate pentru funcția de:

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
 • Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional
 • Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr.982/2000 privind accesul la informație;
 • Legea nr. nr. 98/2012 privind administrația publică de specialitate;
 • Legea nr.82/2017 integrității.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea Contabilității nr. 113- XVI din 27.04.2007;
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea 131/2015 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărârea Guvernului nr. 108/2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă;
 • Hotărârea Guvernului nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova;
 • Hotărârea Guvernului nr.143/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;
 • Hotărârea Guvernului nr. 500 din 12.05.1998 privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?