Publicat  30 Martie 2022

Specialist principal, Direcția cultură

Guvernul Republicii Moldova Bălți Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Bălți Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Bălți

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Armonizarea relațiilor interetnice pe teritoriul mun. Bălți, promovarea respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale ale cetățenilor din municipiu.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea asistenței informaționale a cetățenilor municipiului și a organizațiilor lor privind păstrarea și promovarea tradițiilor, obiceiurilor, identității lingvistice și religioase ale poporului său istoric, a respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
 2. Colaborarea cu organizațiile etnoculturale, religioase, precum și cu organizațiile neguvernamentale ce activează în domeniul drepturilor omului, pentru realizarea politicii de stat privind protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
 3. Organizarea activităților culturale de promovare și contribuire la armonizarea relațiilor interetnice în teritoriu, de păstrare a culturii și tradițiilor minorităților naționale, precum și de promovare a respectării drepturilor omului;
 4. Elaborarea și asigurarea implementării planurilor/programelor/strategiilor, elaborarea proiectelor deciziilor CMB, dispozițiilor primarului, ordinelor direcției, înregistrarea, stocarea și păstrarea dosarelor cu termen permanent de păstrare, elaborarea rapoartelor, informațiilor, examinarea scrisorilor, demersurilor și altor acte de corespondență conform domeniului de activitate al specialistului;
 5. Asigurarea vizibilității și promovarea activității Direcției cultură și a instituțiilor de cultură din subordine, reflectarea activităților culturale pe pagina oficială web a Primăriei mun. Bălți, rețele sociale, alte surse informaționale;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de regulă în domeniul drept, cultură, filologie, etc;

Experiență: de preferință cel puțin 1 an experiență în domeniul aferent funcției publice solicitate.

Cunoștințe:

 • Cultură generală;
 • Ethos şi cunoştinţe profesionale – un nivel înalt de cunoştinţe profesionale, actualizate cu regularitate;
 • Cunoașterea legislației în domeniul arhivistic;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

 

        Abilități: lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, gîndire ordonată, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, dezvoltare foarte bună, capacitatea de a comunica verbal şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările.

        Atitudini/comportamente: imparţialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală şi profesională desăvîrşită, spirit de iniţiativă, lucrul în echipă, tact şi pricepere în munca cu oamenii, disponibilitate la  schimbare, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Bibliografia concursului:

 • Constituția Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public

- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;

- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

- Codul administrativ al RM nr. 116 din 19.07.2018;

 • Acte în domeniul administrației publice locale:
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locale
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 •  Legea RM nr. 382-XV  din  19.07.2001 cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale şi la statutul juridic al organizațiilor lor;
 • Legea RM nr. nr. 52  din  03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul);
 • Legea RM nr. 382 din 19.07.2001 cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale şi la statutul juridic al organizațiilor lor;
 • Hotărârea de Guvern al RM nr. 82 din din  29.01.2002 cu privire la Festivalul etniilor;
 • Hotărârea de Guvern al RM nr. 1464  din  30.12.2016 privind aprobarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027;
 • Hotărârea de Guvern al RM nr. 65 din 11.02.2019 cu privire la Consiliul național pentru drepturile omului;
 • Convenție nr. 94 din 01-02-1995 CONVENȚIE - CADRU pentru protecția minorităților naționale;

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?