Publicat  19 August 2022

Atașat în , Serviciul diplomație publică, comunică strategică și interacțiune cu presa

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea mediatizării activității ministerului pe plan intern şi extern, inclusiv în spațiul digital, prezentarea propunerilor pentru elaborarea şi implementarea planului anual de acțiuni al subdiviziunii, realizarea campaniilor de promovare a imaginii Republicii Moldova peste hotare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Stabilirea contactelor şi comunicarea eficientă cu reprezentanții corpului diplomatic acreditat la Chișinău, societatea civilă, mass-media, gestionarea transmiterii informației şi fluxului informaţional;

2. Elaborarea, coordonare și difuzarea comunicatelor de presă;

3. Pregătirea şi organizarea evenimentelor de presă, inclusiv a conferințelor de presă, meselor rotunde tematice, cluburilor de presă;

4. Actualizarea paginii web a MAEIE și monitorizarea paginilor web ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, precum şi a conturilor MAEIE în spațiul digital (Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Youtube);

5. Prezentarea propunerilor asupra obiectivelor şi planurilor de activitate ale subdiviziunii;

6. Elaborarea şi prezentarea în termenii stabiliţi a rapoartelor de activitate ale serviciului;

7. Asigurarea procesului de acreditare a jurnaliştilor străini în conformitate cu legislaţia în vigoare;

8. Elaborarea răspunsurilor la solicitările de informații din domeniul de competență a subdiviziunii.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de licenţă (masterat) în domeniile: relații internaționale, științe internaționale, jurnalism, științe politice sau alte domenii relevante.

Cunoaşterea limbii române, precum și cunoașterea unei limbi străine: engleza, franceza sau rusa la nivel avansat (B2). Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va fi un avantaj;

Cunoştinţe:

- Istoria şi principiile de bază ale diplomaţiei;

- Dreptul internaţional şi diplomatic;

- Principiile şi regulile corespondenţei diplomatice;

- Cunoştinţe în domeniul diplomaţiei publice;

- Priorităţile politicii externe a Republicii Moldova (conform documentelor programatice oficiale);

- Specificul lucrului organizaţiilor internaţionale;

- Genuri jurnalistice şi PR;

- Cunoştinţe avansate de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint,.

- Abilități în domeniul digital (Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, etc).

Abilităţi: Capacităţi dezvoltate de comunicare (orală şi scrisă), capacitatea de a lucra în echipă.

Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, creativitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, spirit de inițiativă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  1) CV-ul (Europass);

  2) ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului SIA „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici" din MAE IE.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Cadrul normativ şi bibliografia în baza cărora vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu:

Ø Constituţia Republicii Moldova;

Ø Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova;

Ø Acte normative în domeniul serviciului public:

- Legea nr. 158/2008 privind la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;

- Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

- Legea nr. 82/2017 integrităţii;

- Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;

- Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

- Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.

Acte normative în domeniul administrației publice centrale:

- Legea nr. 136/2017 privind Guvernul;

- Legea nr. 100/2017 privind actele normative.

Acte normative în domeniul relaţiilor internaţionale şi în domeniul de specialitate:

- Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, din 18 aprilie 1961;

- Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, din 24 aprilie 1963; - Legea privind serviciul diplomatic nr. 761/2001; - Hotărârea Guvernului nr. 697/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene; - Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 359/95 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a jurnaliștilor străini în Republica Moldova, publicată în Monitorul Oficial nr. 38-39 din 14.07.95; - Hotărârea Guvernului nr. 1211/2010 cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorității administrației publice centrale; - Regulamentul activității administrativ-financiare a instituțiilor serviciului diplomatic, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 987/2003; - Acordul de Asociere RM-UE; - Planului Național de Acțiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?