Publicat  19 August 2022

Atașat în cadrul Secției cooperare politică, Direcția integrare europeană

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Elaborarea materialelor ce țin de cooperarea UE-RM.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Realizarea activităţilor curente ce ţin de participarea Republicii Moldova în cadrul şedinţelor structurilor de cooperare stabilite în cadrul relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, inclusiv Acordul de Asociere RM-UE.

2. Comunicarea / coordonarea cu instituţiile serviciului diplomatic şi cu autorităţile publice centrale Republicii Moldova.

3. Participă împreună cu colegii din secție la colectarea și analizarea materialelor pentru luarea deciziilor.

4. Asistă conducerea direcţiei la întrevederi şi reuniuni şi elaborează rapoarte şi note informative urmare acestora.

5. Elaborarea materialelor pentru întrevederi, a mesajelor oficiale, a discursurilor, comunicatelor de presă etc. și asigură traducerea în/şi din limba engleză a documentelor;

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare de licenţă şi de masterat în domeniul relaţiilor internaţionale, științelor politice, studiilor europene, dreptului internaţional.

Cunoaşterea limbii române şi a limbii engleze (cel puţin nivel B2), cunoaşterea adiţională a altor limbi străine, în particular a limbilor franceză sau germană (cel puţin nivel B1/B2), va fi considerată un avantaj (prezentarea certificatelor şi/sau adeverinţelor de confirmare este obligatorie);

Orice informaţie cu privire la eventuala experienţă profesională obţinută este binevenită.

Disponibilitate pentru efectuarea deplasărilor de serviciu (de lungă şi scurtă durată).

Cunoştinţe:

- Cunoaşterea avansată a legislaţiei Republicii Moldova, a domeniului economic, a legislaţiei, instituţiilor şi politicilor Uniunii Europene;

- Utilizarea calculatorului: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: Comunicare, capacitatea de a lucra în echipă, adaptabilitate.

Atitudini / Comportamente: Spirit de iniţiativă şi de echipă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, auto-perfecţionare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  1) CV-ul (Europass);

  2) ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului SIA „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici" din MAE IE.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Cadrul normativ şi bibliografia în baza cărora vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Programul de activitate al Guvernului
 • Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din 18.04.1961;
 • Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile  consulare, din 24.04.1963;
 • Acordul de Asociere RM-UE, din 27.06.2014
  • Declaraţiile Summit-ului Parteneriatului estic de la Praga(2009), Varşovia (2011), Vilnius (2013) şi Riga (2015), Bruxelles (2017), Bruxelles (2019) Eastern Partnership - European External Action Service (europa.eu) Eastern Partnership Summit – Joint Declaration (europa.eu)
 • Rapoarte de Progres elaborate de SEAE privind Politica Europeană de Vecinătate și RM

Association Implementation Report (September 2021) (europa.eu)

 • Rapoarte publicate de Guvernul RM: http://www.mfa.gov.md/img/docs/Raport-consolidat-implementarea-2017-PNA-AA-2017-2019.pdf
 • Informațiile publicate de UE The Republic of Moldova and the EU - European External Action Service (europa.eu)
  • Comunicările Comisiei Europene privind PaE

Eastern Partnership - European External Action Service (europa.eu)

 • Common Foreign and Security Policy (CFSP) - European External Action Service (europa.eu)
 • Common Security and Defence Policy (CSDP) structure, instruments, agencies - European External Action Service (europa.eu)
 • Comunicatele de presă ale MAEIE dedicate evoluțiilor relațiilor RM-UE

Eastern Partnership - European External Action Service (europa.eu)

Acte normative în domeniul serviciului public:

 1. Constituţia Republicii Moldova, 29 iulie 1994;
 2. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 3. Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
 4. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 5. Legea integrității nr. 82/2017;
 6. Codul nr. 116/2018 Codul administrativ al Republicii Moldova;
 7. Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 8. Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;
 9. Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 10. Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Acte normative în domeniul relaţiilor internaţionale şi în domeniul de specialitate (minim obligatoriu):

 1. Legea nr. 761/2001 cu privire la serviciul diplomatic;
 2. Regulamentul privind activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 744/2007;
 3. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea guvernului nr. 697/2017;
 4. Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;   
 5. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 6. Legea nr. 112/2008 privind aprobarea Concepţiei securităţii naţionale a Republicii Moldova;
 7. Legea nr. 1134/1992 cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în alte state;
 8. Legea Nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale.
 9.  

  Bibliografia de referinţă:

  • Niciu, Marţian, I., Drept Internaţional Public, două volume, ediţia a II-a (revizuită şi completată), Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1995-1996;
  • Ion Diaconu, Drept Internaţional Public, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1995;
  • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, Drept Internaţional Public, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1997;
  • Tunkin, G. I., Theory of International Law, London, 1974;
  • Ion M. Anghel, Dreptul diplomatic şi consular, editura „Lumina Lex”, Bucureşti, 1996.
 10. Resurse web recomandate:

 11. Guvernul RM: www.gov.md
 12. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova: www.mfa.gov.md;  
 13. Misiunea Republicii Moldova pe lângă UE: www.eumission.mfa.md
 14. Delegaţia UE în Republica Moldova:
 15.  http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_en.htm

 16. Portalul UE: www.europa.eu
 17. Portalul DG TRADE despre Republica Moldova:
 18.  http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/moldova/

 19. Portalul de acces la legislaţia UE – EurLex: www.eur-lex.europa.eu
 20. Moldova (europa.eu).

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?