Publicat  19 August 2022

Atașat în cadrul Secției tratate bilatelare, Direcția drept internațional

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea respectării legalitățiui în procesul de încheiere a tratatelor bilaterale

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Participă la elaborarea textelor proiectelor de tratate care ţin de competenţa MAEIE;

2. Avizează proiectele tratatelor şi propunerile de iniţiere a negocierilor, semnare, aderare, acceptare, ratificare sau aprobare a tratatelor internaţionale, iniţiate de ministere sau de alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice;

3. Elaborează şi avizează proiecte de acte normative şi contribuie la ajustarea legislaţiei naţionale la legislaţia UE;

4. Participă conform împuternicirilor de care dispune la negocieri şi consultări pe marginea tratatelor internaţionale;

5. Acordă asistenţa necesară în vederea perfectării de către ministere sau de către alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, a documentelor necesare pentru iniţierea negocierilor, semnarea, ratificarea, aprobarea, aderarea, acceptarea sau denunţarea tratatelor, precum şi asigură remiterea Guvernului spre aprobare a documentelor necesare pentru ratificarea, aprobarea, aderarea, acceptarea sau denunţarea tratatelor;

6. Menţine registrul tratatelor internaţionale;

7. Perfectează depline puteri în vederea negocierii, parafării sau semnării tratatelor;

8. Exercită acţiuni care decurg din funcţia de depozitar al tratatelor internaţionale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare de licenţă sau masterat: specializarea Drept / Drept Internaţional.

Cunoştinţe:Cunoaşterea limbii române. Cunoaşterea limbii engleze şi/sau a limbii franceze la nivel avansat (nivel B2). Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va fi un avantaj;

Orice informaţie cu privire la eventuala experienţă profesională obţinută este binevenită.

Disponibilitate pentru efectuarea deplasărilor de serviciu (de lungă şi scurtă durată).

- Legislaţia Republicii Moldova (cu precădere în materie de politică externă şi relaţii internaţionale);

- Dreptul internaţional;

- Dreptul european;

- Priorităţile politicii externe ale Republicii Moldova;

- Cunoştinţe IT la nivel de utilizator: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: Abilităţi de prelucrare a informaţiei, analiză şi sinteză; instruire, consultare, comunicare, capacitatea de a lucra în echipă.

Atitudini / Comportamente: Responsabilitate, creativitate, spirit de iniţiativă, perfecţionare continuă.

 

Persoanele interesate urmează s

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  1) CV-ul (Europass);

  2) ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului SIA „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici" din MAE IE.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Cadrul normativ şi bibliografia în baza cărora vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu:

Instrumente internaţionale:

1. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din 18 aprilie 1961;

2. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare din 24 aprilie 1963;

3. Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 23 mai 1969;

4. Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor între state şi organizaţii internaţionale sau între organizaţii internaţionale din 21 martie 1986;

5. Convenţia de la Viena cu privire la succesiunea statelor la tratate din 23 august 1978;

6. Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 1994;

7. Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014;

8. Planul de acţiuni Uniunea Europeană - Republica Moldova, Bruxelles 22 februarie 2005;

9. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, New York 10 decembrie 1948;

10. Instrumente internaţionale în domeniul drepturilor omului;

11. Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, San Francisco 26 iunie 1945;

12. Statutul Consiliului Europei, Londra 5 mai 1949;

13. Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007.

Acte normative în domeniul serviciului public:

1. Constituția Republicii Moldova, 29 iulie 1994;

2. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

3. Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;

4. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

5. Legea nr. 82/ 2017 integrităţii;

6. Codul nr. 116/2018 Codul administrativ al Republicii Moldova;

7. Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

8. Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcții publice;

9. Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

10. Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Acte normative în domeniul administrației publice centrale:

1. Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern;

2. Hotărîrea Guvernului nr. 1402/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova”;

3. Hotărîrea Guvernului nr. 1310/2006 privind aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice;

4. Hotărîrea Guvernului nr. 386/2020 privind planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice.

Acte normative în domeniul relaţiilor internaţionale şi în domeniul de specialitate (minim obligatoriu):

1. Legea nr. 761/2001 cu privire la serviciul diplomatic;

2. Regulamentul privind activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 744/2007;

3. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea guvernului nr. 697/2017;

4. Regulamentul privind activitatea administrativ-financiară a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 987/2003;

5. Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova;

6. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

7. Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria publică, garanțiile de stat şi recreditarea de stat;

8. Legea nr. 173/1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale;

9. Legea nr. 112/2008 privind aprobarea Concepţiei securităţii naţionale a Republicii Moldova;

10. Legea nr. 1134/1992 cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale statelor străine în Republica Moldova;

11. Regulamentul privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaţionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 442/2015;

12. Hotărîrea Guvernului nr. 1171/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene.

13. Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova.

Bibliografie:

1. ANGHEL Ion M. – Dreptul tratatelor, vol. I si II, ed. a II- a , Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

2. BURIAN Alexandru, BALAN Oleg, SERBENCO Eduard - Drept internaţional public, Ediţia a II-a, Chişinău – 2005;

3. BESTELIU Raluca, Drept Internaţional public, vol. I-II, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2005;

4. BABĂRĂ Valeriu ,,Drept internaţional privat”, Chişinău, F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2002;

5. CĂPĂŢINĂ Ion, BĂIEŞU Victor - ,,Drept internaţional privat”, Note de curs, Chişinău – 2000; 6. CRAIG Paul, BURCA Graine - Dreptul Uniunii Europene, Editura Hamangiu;

7. FUEREA Augustin - Manualul Uniunii Europene (ediţia a III-a, revăzută şi adăugită);

8. Henry Kissinger, Diplomaţia;

9. Emanuel Todd, Sfârşitul imperiului, Albatros, Bucureşti, 2004;

10. Hans J. Morgenthau, Politica între naţiuni. Lupta pentru putere şi lupta pentru pace, Ed. Polirom, Iaşi, 2007.

11. Strategia de securitate a Uniunii Europene

Resurse internet recomandate: 1. Convenţiile Consiliului Europei: http://conventions.coe.int/ 2. Tratatele ONU: http://treaties.un.org/ 3. Registrul de Stat al actelor juridice al Republicii Moldova: http://lex.justice.md/ 4. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale în domeniul tratatelor: http://constcourt.md/ 5. European Journal of International Law: http://www.ejil.org/ 6. Jurisprudenţa Curţii Internaţionale de Justiţie: http://www.icj-cij.org/ 7. Jurisprudenţa CEDO în materia dreptului internaţional: http://www.echr.coe.int/echr/ 8. Asociaţia pentru Politica Externă din Moldova: http://www.ape.md/

9. Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul": http://www.viitorul.org 10. Asociaţia pentru Democraţie Participativă: http://www.e-democracy.md/ 11. Institutul de Politici Publice: http://www.ipp.md/ 12. European Council on Foreign Relations: http://www.ecfr.eu/

11. European Council on Foreign Relations: http://www.ecfr.eu/

12. Center for European Policy Studies: http://www.ceps.be/

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?