Publicat  19 August 2022

Consilier în cadrul Secției resurse umane și contencios, Direcția management instituțional

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Participarea la realizarea procesului legal și funcțional al Secției, asigurarea unei politici consecvente de personal în aparatul central al MAE IE și în misiunile diplomatice așe Republicii Moldova

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Elaborarea şi implementarea actelor normative interne, ajustarea acestora la reglementările naţionale şi internaţionale, monitorizarea modificărilor actelor normative ce vizează activitatea MAE IE;

2. Participarea la elaborarea și perfecţionare a cadrului legislativ în domeniul serviciului diplomatic;

3. Informarea şi consultarea colaboratorilor MAE IE în probleme ce ţin de aplicarea legislaţiei muncii, de modificările legislaţiei;

4. Monitorizarea şi controlul respectării legislaţiei, a disciplinei de muncă în cadrul serviciului diplomatic.

5. Contribuirea la elaborarea strategiei şi politicii de personal, la proiectarea structurilor organizatorice a aparatului central al MAE IE şi misiunilor diplomatice şi consulare.

6. Participarea la realizarea procedurilor de personal, pentru implementarea eficientă a politicii şi procedurilor moderne de lucru cu personalul în cadrul instituţiilor serviciului diplomatic. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în procesul de realizare a procedurilor de personal.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare de licenţă în domeniul juridic.

Cunoaşterea limbii române. Cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională - engleză, franceză sau germană (nivel C1). Prezentarea certificatelor şi/sau adeverinţelor de confirmare este obligatorie.

Experienţă profesională: 3 ani de experienţă profesională în domeniu.

Disponibilitate pentru efectuarea deplasărilor de serviciu (de lungă şi scurtă durată).

Cunoştinţe:

- Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova (cu precădere legislaţia muncii, administrativă, civilă, penală şi procesual-civilă);

- Dreptul internaţional;

- Dreptul european;

- Priorităţile politicii externe a Republicii Moldova;

- Cunoaşterea managementului resurselor umane;

- Cunoaşterea politicilor şi procedurilor de personal, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi avansate: Comunicare scrisa si orală, de analiză, capacitatea de a lucra în echipă, adaptabilitate.

Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, disciplină, auto-perfecţionare profesională continuă, spirit de iniţiativă şi de echipă, creativitate, flexibilitate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  1) CV-ul (Europass);

  2) ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului SIA „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici" din MAE IE.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Cadrul normativ şi bibliografia în baza cărora vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu:

Instrumente internaționale și acte legislative/normative:

1. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, din 18.04.1961;

2. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, din 24.04.1963;

3. Constituţia Republicii Moldova, 29 iulie 1994;

4. Codul nr. 154/2003 Codul Muncii al Republicii Moldova;

5. Codul nr. 225/2003 Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova;

6. Codul nr. 443/2004 Codul de executare al Republicii Moldova;

7. Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

8. Codul nr. 116/2018 Codul administrativ;

9. Legea nr. 173/1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale;

10. Legea nr. 1134/1992 cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în alte state;

11. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale;

12. Legea nr. 82/2017 integrității;

13. Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

14. Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.

15. Legea nr. 761/2001 cu privire la serviciul diplomatic;

16. Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;

17. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

18. Legea nr. 80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;

19. Legea nr. 270/2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar;

20. Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat;

21. Hotărîrea Guvernului RM nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

22. Regulamentul privind activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 744/2007;

23. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697/2017;

24. Regulamentul privind activitatea administrativ-financiară a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 987/2003;

25. Hotărîrea Guvernului RM nr. 412/2004 despre aprobarea unor acte normative ce ţin de stabilirea şi plata pensiilor funcţionarilor publici;

26. Hotărîrea Guvernului RM nr. 108/2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale;

27. Hotărîrea Guvernului RM nr. 469/2005 pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical;

28. Hotărîrea Guvernului RM nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova;

29. Hotărîrea Guvernului RM nr.959/2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție pentru personalul instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție, precum și a structurilor și efectivelor de personal ale acestora;

30. Hotărîrea Guvernului RM nr. 435/2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?