Publicat  19 August 2022

Specialist principal în cadrul Secției buget și finanțe, Direcția management instituțional

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Punerea în executarea actelor legislative și normative privind ținerea evidenței contabile, segmentul operațiunilor de casă, efectuarea la timp a decontărilor cu titularii de avans, planificarea și controlul resurselor financiare publice, executarea actelor legislative și normative, în scopul îndeplinirii directivelor și principiilor stipulate în legea contabilității și altor legi ce țin de domeniu activității.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Ţine evidenţa contabilă automatizată a operațiunilor de casă, a decontărilor cu titularii de avans ai aparatului central;

2. Întocmește și prezintă note contabile lunare privind circulația mijloacelor bănești în casieria instituției;

3. Întocmește și prezintă deconturile de avans, după revenirea din deplasare a colaboratorilor MAE IE;

4. Asigură corectitudinea înregistrării operațiunilor contabile ce țin de încasări, depuneri în casieria instituției a valutei pentru achitarea deplasărilor colaboratorilor aparatului central al MAE IE;

5. Asigură întocmirea corectă a deconturilor de avans, cu anexarea documentelor primare, confirmative deplasării efectuate;

6. Ține evidența cantitativă și valorică a blanchetelor de strictă evidență ;

7. Repartizează, după necesitate, conform scrisorilor, blanchete de strictă evidență instituțiilor din subordine;

8. Execută indicațiile, pentru sectorul dat, șefului secției buget și finanțe.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cunoașterea limbii române şi a limbii engleze şi/sau a limbii franceze la nivel avansat (minim B2), cunoașterea altor limbi va fi un avantaj (prezentarea certificatelor şi/sau adeverințelor respective este obligatorie).

Experiență profesională: minim 1 an în domeniul aplicat – contabil pe remunerarea muncii.

Cunoștințe obligatorii:

- Sistemul bugetar şi procesul bugetar;

- Clasificaţia bugetară;

- Planul de conturi al evidenței contabile bugetare;

- Cunoștințe privind întocmirea notelor contabile și ținerea evidenței contabile;

- Cunoștințe privind cotele de asigurare socială, medicală obligatorie şi impozitarea venitului în domeniul aplicat, tipurile şi raportarea obligatorie;

- Cunoștințe de operare avansată la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: comunicare și lucru în echipă, gândire critică - de a lua decizii, de a evalua corect informațiile si de a găsi soluții, flexibilitate, perseverență și motivație, abilități profesionale, creativitate.

Atitudini/Comportamente: comportament decent, integritate profesională, responsabilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  1) CV-ul (Europass);

  2) ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului SIA „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici" din MAE IE.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu:

Acte normative în domeniul serviciului public:

- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;

- Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

- Legea nr. 82/2017 integrităţii;

- Cod nr. 116/2018 Codul administrativ al Republicii Moldova;

- Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

- Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 181/2014 privind finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale.

Acte normative în domeniul relațiilor internaționale şi în domeniul de specialitate

- Codul muncii al Republicii Moldova;

- Legea contabilității nr.113/2007;

- Legea bugetului de stat pe anul 2022;

- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022;

- Legea privind serviciul diplomatic nr. 761/2001;

- Legea nr. 242/2010 cu privire la taxele consulare;

- Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

- Hotărârea Guvernului RM nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind delegarea salariaților entităților din RM;

- Hotărîrea Guvernului RM nr.959/2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție pentru personalul instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție, precum și a structurilor și efectivelor de personal ale acestora;

- Regulamentul activităţii administrativ-financiare a instituţiilor serviciului diplomatic, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 987/2003;

- Ordinul Ministerului Finanțelor nr.93 din 19.07.2010 cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice;

- Ordinul Ministerului Finanțelor nr.144 din 09.12.2021 cu privire la aprobarea termenilor de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2021.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?