Publicat  25 August 2022

Inspector superior, Secția supravegherea sanitar-veterinară, Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor Ungheni ( cu raza de acoperire și a raionului Nisporeni), cu sediul or. Ungheni, str. Alexandru cel Bun, 93)

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la realizarea sarcinilor trasate de ANSA și răspunde de aplicarea legislației sanitar – veterinare în domeniul apărării sănătății animalelor și a sănătății publice veterinare, protecției și bunăstării animalelor și protecției mediului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Controlul în teritoriul supravegheat asupra aplicării și respectării prevederilor normelor sanitar-veterinare;
 2. Controlul privind respectarea cerințelor sanitar-veterinare în procesul, exportului, importului și mișcărilor animalelor, medicamentelor de uz veterinar precum și al furajelor în perimetrul zonei supravegheate;
 3. Planificarea activităților și întreprinderea acțiunilor de intervenție pentru combaterea epizootiilor în rândul animalelor și coordonarea activității grupurilor de lucru pentru fiecare situație de criză;
 4. Inspectarea farmaciilor veterinare și colectarea datelor privind circulația și modul de utilizare a medicamentelor de uz veterinar la fermele de animale și de la medicii veterinari de liberă practică;
 5. Implementarea Programului Național de supraveghere a materialelor furajere.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice:Studii superioare de licență. Sau acte de studii echivalate la Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova în domeniul medicinii veterinare, preferabil deținerea permisului de conducere.

Experiență profesională:1 an experiență profesională în domeniul medicii veterinare, preferabil experiență în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante, indicat pe pagina oficială ANSA: www.ansa.gov.md: rubrica: funcții vacante.

  Candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificat de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova, după caz)

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6230 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public.
 • Legea nr.133 din 1.06.2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale.
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.

·     Acte normative în domeniul de specialitate

 1. Lege nr. 221 din  19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
 2. Legea nr.231 din 20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor;
 3. Legea privind selecțiașireproducția în zootehnie nr.371-XIII  din 15.02.1995;
 4. Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
 5. Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 6. Legea nr.50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor;
 7. Legea apiculturii nr.70 din 30.03.2006;
 8. Legea nr. 119 din 05.07.2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 464 din 23.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al controalelor;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 600 din  27.06.2018 cu privire la organizarea șifuncționareaAgenției Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
 11. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1007 din  29.08.2008 “Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare”;
 12. Hotărârea Guvernului nr.507 din 18.07.2012 pentru aprobarea unor norme privind identificarea şi trasabilitatea animalelor, şi alte acte normative privind supravegherea identificării şi trasabilitatea animalelor;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 93 din 15.02.2012 cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricație a medicamentelor de uz veterinar;
 14. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1530 din  29.12.2007 „Cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea criteriilor pentru programele de eradicare şi control al unor boli la animale”.
 15. Hotărârea Guvernului nr.667 din 23.07.2010 cu privire la păşunat şi cosit;
 16. Hotărârea Guvernului nr.793 din 22.10.2012 privind aprobarea Normei sanitar – veterinare privind protecția şi bunăstarea animalelor în timpul transportului;
 17. Hotărârea Guvernului nr. 398 din 11.06.2012 pentru aprobarea unor Norme sanitar – veterinare privind controlul şi reducerea prevalenței salmonelelor în efectivele de animale:
 18. Hotărârea Guvernului nr. 264 din 12.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici;
 19. Hotărîrea Guvernului nr. 1007 din 29.08.2008 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare;
 20. Codul Contravențional al Republicii Moldova;
 21. Codul Administrativ al Republicii Moldova.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?