Publicat  24 Iunie 2022

Specialist principal, Direcția reglementare și acte permisive de mediu

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Reglementarea şi autorizarea activităţilor cu impact asupra calităţii mediului și implementarea documentelor de politici publice şi a legislaţiei privind protecţia mediului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Participarea la elaborarea reglementărilor privind gestionarea deșeurilor.
 2. Examinarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind eliberarea Autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor și perfectarea acestei autorizații.
 3. Examinarea și coordonarea Notificărilor pentru transportarea tranfrontalieră a deșeurilor.
 4. Examinarea solicitărilor, demersurilor privind suspendarea, retragerea sau prelungirea valabilității Autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor.
 5. Completarea Registrului cererilor și actelor permisive cu informații conform domeniului de competență.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de licență sau echivalentă, în domeniul științelor mediului (protecția mediului, ecologie), științelor biologice (biologie), silvicultură, pedologie, ihtiologiei.

Experienţă profesională: minim 1 an de experiență profesională în domeniu.

Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu; cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice; cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel intermediar); cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet, sisteme informaționale etc.

Abilități: abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, planificare, organizare, luare a deciziilor, elaborare a documentelor, consultare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, conduită, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, aplanarea situațiilor conflictuale.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:
  • cazier judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5970 Lei

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public:

Constituţia Republicii Moldova;

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018;

Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație;

Legea nr. 158 –XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr. 82 din  25.05.2017 integrităţii;

Legea nr. 100 din 22.12.2017 privind actele normative;

Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător;

Legea nr. 1422 din 17.12.1997 privind protecţia aerului atmosferic;

Legea nr. 1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului;

Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;

Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;

Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile;

Hotărârea Guvernului nr. 637 din 27.05.2003 privind controlul transportării transfrontiere a deşeurilor şi eliminării acestora;

Hotărârea Guvernului nr. 248 din 10.04.2013 pentru aprobarea Strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027;

Hotărîrea Guvernului nr. 301 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia;

Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;

Hotărîrea Guvernului nr. 682 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”;

Hotărîrea Guvernului nr. 501 din 29.05.2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora;

Hotărârea  Guvernului  nr. 551 din 13.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permisive;

Hotărîrea Guvernului nr. 561 din 31.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje;

Hotărîrea  Guvernului nr. 866  din 05.09.2018 cu privire la aprobarea formularelor-tip ale actelor permisive;

Hotărîrea Guvernului nr. 586 din 31.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori;

Hotărârea  Guvernului  nr.  549  din  13.06.2018  cu  privire  la  constituirea,  organizarea  și funcționarea Agenției de Mediu.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?