Publicat  19 August 2022

Șef direcție în cadrul direcției generale, Laboratorul pentru radioactivitatea mediului (cu statut de direcție în componența direcției generale)

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Conducerea, organizarea și coordonarea activității Laboratorului pentru radioactivitatea mediului și gestionarea sectorului de activitate în domeniul evaluării fonului radioactiv al mediului ambiant și identificării radionuclizilor în componentele acestuia (aerosoli, depuneri atmosferice, sol necultivat).

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea programelor de monitoring al radioactivității componentelor de mediu și organizarea procesului de implementare a programelor aprobate.
 2. Organizarea şi supravegherea procesului de monitorizare a efectuării investigațiilor radionuclizilor naturali și artificiali în componentele de mediu.
 3. Participarea la exercițiile organizate anual în cadrul rețelei naționale de observare și control de laborator asupra contaminării mediului înconjurător cu substanțe radioactive.
 4. Participarea în programele de cooperare privind determinarea nivelului radioactivităţii în componentele de mediu, susținute de AIEA.
 5. Organizarea sistemului de control intern managerial în cadrul Direcției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de licență sau echivalentă, în domeniul științelor mediului, protecţiei mediului şi utilizării resurselor naturale, științelor naturii, fizicii şi chimiei, drept ecologic.

Experienţă profesională: minim 3 ani de experiență profesională în domeniu.

Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniul mediului; cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice; cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, navigare Internet.

Abilități: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;  de negociere, de a lucra în echipă, de a lucra cu informația, de utilizare a computerului; de instruire și gestionare a resurselor umane; de flexibilitate în organizarea şi utilizarea resurselor umane; de flexibilitate în organizarea şi utilizarea altor tipuri de resurse acordate (tehnice, informaţionale etc.); de a prevedea anumite riscuri, de a gestiona eficient activitatea personalului subordonat; de a lua decizii în mod operativ cu privire la desfăşurarea activităţii subdiviziunii conduse, de a-şi asuma riscurile şi responsabilitatea pentru deciziile luate; de a comunica în mod clar, coerent şi eficient cu conducătorii şi subordonaţii săi, de a explica sarcinile, atribuţiile de serviciu şi obiectivele stabilite, precum şi de reprezentare a autorităţii publice în limitele competenţei sale.

Atitudini/Comportamente: responsabilitate, punctualitate, obiectivitate și imparțialitate, corectitudine, loialitate, creativitate, flexibilitate, disciplină, respect faţă de oameni, receptivitate faţă de idei noi, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, activism și spirit de iniţiativă, asumarea răspunderii, rezolvarea de probleme și luarea deciziilor, integritate profesională, eficiență și eficacitate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:
  • cazier judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 11400 Lei

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public:

Constituţia Republicii Moldova;

Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018;

Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație;

Legea nr. 158 –XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;

Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr. 82 din  25.05.2017 integrităţii;

Legea nr. 100 din 22.12.2017 privind actele normative;

Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr.1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător;

Legea nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică;

Legea nr. 132 din 08.06.2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice; 

Legea nr. 68 din 13.04.2017 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind managementul deşeurilor radioactive pentru anii 2017–2026 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia;

Hotărîrea Guvernului nr. 961 din 21.08.2006 cu privire la aprobarea Regulamentului reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici;

Hotărîrea Guvernului nr. 388 din 26.06.2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la managementul deşeurilor radioactive;

Hotărîrea Guvernului nr. 301 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia;

Hotărîrea Guvernului nr. 1467 din 30.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul publicului la informaţia de mediu;

Hotărârea  Guvernului  nr.  549  din  13.06.2018  cu  privire  la  constituirea,  organizarea  și funcționarea Agenției de Mediu.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?