Publicat  19 August 2022

Auditor intern principal, Serviciul audit intern

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Realizarea activităţilor de audit în cadrul misiunilor de audit intern, în scopul evaluării sistemelor de control intern managerial, inclusiv a riscurilor asociate operaţiunilor, oferind o asigurare rezonabilă, prin formularea în mod independent şi obiectiv a constatărilor și recomandărilor.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea planului anual de acțiuni privind desfășurarea misiunilor de audit;
 2. Coordonarea procesului de desfășurare în cadrul unităților structurale a misiunilor de audit intern;
 3. Oferirea recomandărilor de rigoare pentru întocmirea raportului de audit intern;
 4. Elaborarea propunerilor de modificare și completare a actelor normative ce țin de activitatea auditului intern public;
 5. Monitorizarea implementării recomandărilor oferite în cadrul misiunii de audit;
 6. Elaborarea obiectivelor misiunii de audit intern de comun acord cu conducătorul structurii auditate;
 7. Efectuarea activității de audit și control intern pentru evaluarea sistemului de management financiar și control intern al structurii audiate;
 8. Documentarea constatărilor de audit în dosarele curente și permanente de audit în conformitate cu Standardul Național de Audit Intern;
 9. Monitorizarea realizării recomandărilor misiunilor de audit.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: studii superioare, licență sau echivalentă în domeniul economic, juridic, administrării publice. Deținerea certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat.

Experiență profesională: cel puțin 2 ani de experienţă profesională în domeniul auditului intern.

Cunoștințe: cunoașterea legislației în domeniu, cunoștințe de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet), cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel B1 (limba engleză va constitui un avantaj).

Abilități: planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, elaborare a documentelor, instruire, soluționare a problemelor complexe în domeniul de competență.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, punctualitate, discreție, spirit de inițiativă, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  CV-ul cu mențiunea a cel puțin 3 persoane de referință, cu datele lor de contact;

  Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 

 1. Constituția Republicii Moldova
 2. Codul administratir al Republicii Moldova;
 3. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 4. Legea nr. 25/2008  privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 5. Legea nr. 133/2016  privind declararea averii și a intereselor personale;
 6. Legea nr.325/2013  privind evaluarea integrității profesionale;
 7. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 8. Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern;
 9. Legea nr. 181/2014 privind finanțele publice și responsabilitatea bugetar-fiscală;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 557/2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 556/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public;
 12. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 153/2018 cu privire la aprobarea Standardelor Naționale de Audit Intern;
 13. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 189/2015 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public;
 14. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 176/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public;
 15. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 4/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială;

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?