Publicat  30 Martie 2022

Specialist principal, Secția elaborarea și administrarea bugetului, Direcția Finanțe Ialoveni

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

  Elaborarea şi administrarea bugetului raional  la compartimentul  cheltuieli.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 

1. Realizează  sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul implementării politicilor bugetare asigurînd    estimarea veridică şi economic argumentată a  bugetelor unităţilor adminidtrativ-teritoriale;

2. Asigură  întocmirea în termenii stabiliţi de Ministerul Finanţelor  conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul  cheltuielilor  bugetare  pe anul/anii viitori, pronosticul bugetului raionului;

3. Asigură funcţionarea instituţiilor  publice finanţate  de la bugetul raionului, precum şi finanţarea altor măsuri şi activităţi;

4. Asigură analiza măsurilor concrete  în vederea organizării cheltuielilor bugetului;

5. Asigură participarea în caz de necesitate la efectuarea reviziilor în instiuţiile publice în primăriile satelor (comunelor) şi oraşelor.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • studii de licenţă sau echivalente  în domeniul financiar economic;
 • minimum 1 an de experiență profesională în domeniu;
 • cunoașterea legislației, normelor, metodologiilor din domeniul finanțelor publice;
 • cunoașterea modului de elaborare și administrare a bugetului;
 • cunoașterea modului de funcționare a autorităților publice;
 • cunoștințe de operare la calculator (Word, Excel, Internet).

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Legea  privind administraţia  publică locală nr.436 din 28.12.2006;
 •  Legea  privind funcţia publică şi statutul funcţionarului  public nr. 158 din 04.07.2008;
 • Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25 din 22.02.2008;
 • Legea cu privire la conflictul de interese nr. 16 din 15.02.2008;
 • Legea integrității nr.82/2017;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea privind  finanţele  publice locale nr. 397 din 16.10.2003;
 • Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din   25.07.2014;
 • Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270 din 23.11.2018;
 • Legea bugetului de stat pe anul 2022.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?