Publicat  19 August 2022

Consultant superior, Direcția avizare acte normative

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la ameliorarea şi eficientizarea cadrului legislativ naţional prin avizarea proiectelor actelor legislative şi a altor acte normative, efectuarea expertizei juridice a actelor normative departamentale, acordarea asistenţei autorităţilor publice privind aplicarea uniformă a legislaţiei ce ţine de domeniul creaţiei legislative.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Avizarea, efectuarea expertizei juridice, după caz elaborarea, proiectelor legilor şi altor proiecte de  acte normative de complexitate înaltă;
 2. Efectuarea expertizei juridice a actelor normative departamentale şi pregătirea spre înregistrare de stat a actelor normative departamentale;
 3. Întocmirea opiniei asupra sesizărilor Curţii Constituţionale;
 4. Acordarea asistenţei metodologice autorităţilor administraţiei publice și subdiviziunilor Ministerului în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
 5. Formularea opiniilor cu privire la proiectele acordurilor bilaterale în domeniile de competență ale Ministerului;
 6. Examinarea demersurilor autorităţilor publice, persoanelor juridice, precum şi a petiţiilor cetăţenilor.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în drept.

Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 8160 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 698/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea integrității nr. 82/2017.

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

 • Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate.

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002 ;
 • Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002;
 • Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003;
 • Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 • Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?