Publicat  14 Aprilie 2022

Consultant principal, Secția politici și reglementări tehnice în construcții, Direcția urbanism, construcții și locuințe

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei: Implementarea politicii statului în domeniul reglementării tehnico-economice a construcțiilor, formării prețurilor și gestionarea sistemului de documente normative, în scopul realizării optime a obiectivelor ministerului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcini de bază:

1. Elaborarea, examinarea şi avizarea proiectelor documentelor de politici, actelor normative elaborate de alte autorități, subdiviziunile ministerului şi care au tangență cu obiectivele de activitate ale secției în domeniul de competență;

2. Elaborarea normelor metodice unice ce țin de estimarea costului serviciilor de proiectare în vederea optimizării cheltuielilor bugetului public;

3.Coordonarea din punct de vedere organizatoric şi metodologic a activității Comitetelor Tehnice pentru reglementări în construcții, coordonarea activității altor secții de specialitate în procesul de elaborare şi modificare a documentelor normative, monitorizarea respectării cerințelor normativelor metodologice privind elaborarea documentelor normative;

4.Acordarea asistenței informaționale privind implementarea cerințelor normative in domeniu.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă- superioare de licență sau echivalente, preferabil în domeniul materialelor de construcție și tehnologiilor, construcțiilor industriale și civile, economia și managementul construcțiilor;

 cursuri de perfecționare profesională în domeniul managementului calității materialelor de construcții și controlului de stat în construcții;

Experiență: minimum 2 ani experiență profesională în domeniul construcțiilor și preferabil experiență în serviciul public.

 Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei  în domeniu;
 • cunoaşterea managementului domeniului materialelor de construcție, construcțiilor industriale și civile, tehnologiilor materialelor și articolelor de construcție;
 • cunoaşterea politicilor şi procedurilor de acreditare a organismelor de evaluare a conformității produselor, certificare a produselor în domeniul construcțiilor;
 • de organizare a industriei materialelor de construcții, precum și a practicilor pozitive în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B1;
 • abilităţi de utilizare a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 Abilităţi: de  lucru cu informația, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare și examinare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, respectarea interesului public, desfășurarea activităților în mod etic, liber de manifestări de corupție, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; iniţiativă; perseverenţă; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

Comisia de concurs își rezervă dreptul de a respinge candidații care atestă lipsa reputației ireproșabile, precum și a altor condiții.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9070 Lei

Bibliografia concursului

Constituția RM

Acte normative în domeniul serviciului public

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;

Acte normative în domeniul administrației publice centrale

Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern;

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;

Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate;

Hotărârea Guvernului nr.595/2017 pentru aprobarea Structurii-tip a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea ministerului;

Hotărîrea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice;

Hotărârea Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative;

Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Acte normative în domeniul de specialitate

Legea Nr. 721/1996 privind calitatea în construcții;

Legea Nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrurilor de construcție;

Legea Nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;

Legea Nr. 128/2014 privind performanța energetică a clădirilor;

Legea Nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

Legea Nr. 20/2016 cu privire la standardizarea națională;

Hotărârea Guvernului Nr.913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

Hotărârea Guvernului Nr.933/2014 cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice şi a standardelor naționale în domeniul construcțiilor cu legislația şi standardele europene.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?