Publicat  17 Mai 2022

Consultant superior , Direcția infrastructură de transport

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei:

              Elaborarea, promovarea și contribuirea la realizarea proiectelor de politici în domeniul aferent funcției întru realizarea optimă a obiectivelor ministerului în acest domeniu.  

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcini de bază:

1.Elaborarea programelor de construcție, modernizare, reabilitare, reparație și întreținere a drumurilor;

2.Monitorizarea, evaluarea și raportarea permanentă privind gradul de implementare a acestora;

3.Elaborarea proiectelor de acte normative conform domeniului de competență;

4.Consultarea autorităților administrației publice locale în problemele ce vizează aplicarea reglementărilor specifice în domeniile încredințate;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă- superioare de licență sau echivalente, în domeniul construcții cai ferate, drumuri și poduri;

cursuri de perfecționare profesională în domeniul reparației și întreținerii drumurilor în ultimii trei  ani;

Experiență: minimum 1 an experiență profesională în domeniul construcții cai ferate, drumuri și poduri preferabil experiență în serviciul public.

 Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei şi actelor normative în domeniu;
 • cunoaşterea managementului  dezvoltării rețelei rutiere;
 • cunoaşterea politicilor şi procedurilor de dezvoltare a rețelei rutiere, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint, Internet, softuri GIS.

 

Abilităţi: - de lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare de politici, acte legislative şi normative, soluţionare a problemelor de complexitate înaltă, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă,de exercitare autonomă a sarcinilor de serviciu.

 

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, respectarea interesului public, desfășurarea activităților în mod etic, liber de manifestări de corupție, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; iniţiativă; perseverenţă; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

Comisia de concurs își rezervă dreptul de a respinge candidații care atestă lipsa reputației ireproșabile, precum și a altor condiții.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 8160 Lei

Bibliografia concursului

Constituția RM

Acte normative în domeniul serviciului public

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;

Acte normative în domeniul administrației publice centrale

Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern;

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;

Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate;

Hotărîrea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice;

Hotărârea Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative;

Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Acte normative în domeniul de specialitate

Legea drumurilor nr.509-XIII din 22 iunie 1995

Legea fondului rutier nr.720-XIII din 2 februarie 1996

Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din  02.02.1996 Hotărârea Guvernului nr. 827 din 28.10.2013cu privire la aprobarea Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-2022

Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie

Legea nr. 131 din 07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier

Hotărârea Guvernului nr.1468 din 30 decembrie 2016 “Cu privire la aprobarea listelor drumurilor publice naţionale şi locale din Republica Moldova”

Hotărârea Guvernului nr. 1073 din  01.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise

Hotărârea Guvernului nr. 357 din  13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere

Codul fiscal nr. 316.din  02.11.2006, Titlul IX  Taxele rutiere

Hotărârea Guvernului nr. 1214 din  27.12.2010 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră

Hotărârea Guvernului nr. 972 din  21.12.2011.cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră

Hotărârea Guvernului nr.244 din 19.04.2012 cu privire la reforma sistemului de întreţinere a drumurilor publice

NCM D.02.01:2015 Proiectarea drumurilor (SNiP 2.05.02-85 Drumuri)

SNiP 2.05.03-84 Poduri şi podeţe

SNiP 3.06.03-85 Drumuri

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?