Publicat  15 Martie 2022

Șef Serviciu, Serviciul transport naval

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la promovarea politicii de stat în domeniul transportului naval.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcini de bază:

1.Coordonarea elaborării și implementării politicilor de stat în domeniul transportului naval;

2.Coordonarea, inițierea şi dezvoltarea colaborării internaționale în domeniul dezvoltării transportului naval;

3.Coordonarea şi monitorizarea procesului de elaborare şi implementare a actelor normative pentru realizarea prevederilor tratatelor internaționale în domeniul transportului naval;

4.Coordonarea procesului de armonizare a legislației naționale în domeniul transportului naval la cea comunitară;

5.Organizarea și managementul activității serviciului .

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă – superioare de licență sau echivalente,  în domeniul transportului naval si/sau științe juridice;

Experiență: 2 ani experiență profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

 • Cunoașterea legislației și actelor normative în domeniu;
 • Cunoașterea actelor legislative și normative internaționale în domeniu;
 • Cunoașterea politicilor și procedurilor  din domeniul transportului naval, precum și a practicilor pozitive în domeniu;
 • Cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională, nivel B2 pentru funcția de șef  Serviciu;
 • Abilităţi de utilizare a computerului: MC Office, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi: - de lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare de politici, acte legislative și normative, soluționare a problemelor de complexitate înaltă, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, de exercitare autonomă a sarcinilor de serviciu.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, respectarea interesului public, desfășurarea activităților în mod etic, liber de manifestări de corupție, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; iniţiativă; perseverenţă; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

Comisia de concurs își rezervă dreptul de a respinge candidații care atestă lipsa reputației ireproșabile, precum și a altor condiții.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 10710 Lei

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;

Legea nr.271-XVI/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.

Acte normative în domeniul administrației publice centrale

Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern;

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;

Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate;

Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern;

Hotărârea Guvernului nr.595/2017 pentru aprobarea Structurii-tip a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea ministerului;

Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice;

Hotărârea Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative;

Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Acte normative în domeniul de specialitate

Legea pentru aprobarea Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova nr. 599-XIV  din  30.09.1999;

Legea RM nr.185 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieții umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988;

Legea RM nr.189 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave, adoptată la Londra la 2 noiembrie 1973, şi la Protocolul la ea (MARPOL 73/78), adoptat la Londra la 17 februarie 1978;

Legea RM nr.188 din 28.07.2005 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra măsurii tonajului navelor (TONNAGE 69), adoptată la Londra la 23 iunie 1969;

Legea RM nr.190 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW 78), adoptată la Londra la 7 iulie 1978, şi la Codul de pregătire, brevetare/atestare a personalului navigant şi efectuare a serviciului de cart (STCW Code), adoptat la Londra la 7 iulie 1995;

Legea RM nr.191 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind Regulile internaţionale pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG 72), adoptată la Londra la 20 octombrie 1972; Legea RM nr.395 din 14.12.2006 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării şi la Acordul referitor la aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării;

Legea RM nr.53 din 11.04.2001 despre acceptarea de către RM a Convenţiei cu privire la Organizaţia Internaţională Maritimă;

Legea RM nr.176 din 12.07.2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova.

Hotărârea Guvernului nr.1128 din 29 septembrie 2006 cu privire la crearea IP Căpitănia portului Giurgiuleşti şi ÎS Registrul Naval;

Hotărârea Guvernului nr.855 din 30.07.2007 cu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare a navelor maritime;

Hotărârea Guvernului nr.997 din 28.08.2006 cu privire la implementarea Codului internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei – Codul ISM);

Hotărârea Guvernului nr.955 din 18.08.2006 cu privire la implementarea Codului internaţional pentru securitatea navei şi a facilităţii portuare (ISPS Code) şi a Rezoluţiei Organizaţiei Maritime Internaţionale A.959 (23) Forma Registrului de înregistrare continuă a istoriei navei şi îndrumarul de ţinere a acestuia;

hotărârea Parlamentului nr.86 din 10.07.1998 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia despre regimul de navigaţie pe Dunăre;

Hotărârea Parlamentului RM nr.1431 din 24.12.1997 pentru ratificarea Acordului European privind principalele căi navale interne de importanţă internaţională;

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?