Publicat  31 Martie 2022

Șef serviciu, Serviciul audit intern

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei: Organizarea și supravegherea  derulării misiunii de audit intern  și acordarea  consultanței și evaluării independente, imparțiale și obiective privind eficacitatea și conformitatea  sistemul de control intern managerial sau a anumitor activități/procese  din cadrul ministerului și entităților din subordine,  și oferirea  recomandărilor pentru perfecționarea și îmbunătățirea activității acestora.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcini de bază:

1.Stabilirea obiectivelor misiunii de audit intern, elaborarea planurilor strategice şi anuale de audit în cadrul ministerului şi instituțiile subordonate, coordonate de comun acord cu ministrul şi conducătorul entității respective auditate; 

2.Efectuarea activității de audit intern în scopul evaluării sistemului de management financiar şi control al ministerului şi instituțiile subordonate şi coordonate;

3.Elaborarea rapoartelor privind rezultatele misiunii de audit, prezentarea acestora conducerii ministerului şi instituțiilor auditate, oferirea recomandărilor corespunzătoare;

4.Monitorizarea implementării recomandărilor de către conducătorul entității auditate;

5.Organizarea și managementul activității serviciului.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licență sau echivalente, în domeniul economiei;

Experiență: 1 an  experiență profesională în domeniu. Va  constitui un avantaj  3 ani de activitate de auditor în sistemele de management al întreprinderilor sau entităților publice;

 Cunoştinţe:

-Cunoașterea  cerințelor naționale și internaționale  a sistemelor de management și procedurilor de audit intern;

-Cunoașterea   principiilor  și tehnicilor contabile, principiilor de bază în economie și domeniul juridic;

-Cunoștințe generale cu privire la exercitarea auditului  intern în instituțiile publice;

-Noțiuni suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate și elementele constitutive ale infracțiunii;

-Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, nivel B1;

-Abilităţi de utilizare a computerului: MC Office, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi: - gîndire ordonată, tact și pricepere în lucru cu oamenii, de lucru cu informația, analiză și sinteză, rezistență la efort și stres, adaptabilitate  la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, soluționare a problemelor de complexitate înaltă, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, de exercitare autonomă a sarcinilor de serviciu.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, respectarea interesului public, desfășurarea activităților în mod etic, liber de manifestări de corupție, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; iniţiativă; perseverenţă; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

Comisia de concurs își rezervă dreptul de a respinge candidații care atestă lipsa reputației ireproșabile, precum și a altor condiții.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal
 • Alte modalități -

Salariul pe funcție

De la 10710 Lei

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;

Legea nr.271-XVI/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.

Acte normative în domeniul administrației publice centrale

Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern;

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;

Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate;

Hotărârea Guvernului nr.595/2017 pentru aprobarea Structurii-tip a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea ministerului;

Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice;

Hotărârea Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative;

Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului  Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Acte normative în domeniul de specialitate

Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern;

Legea contabilităţii nr.113/2007

Hotărîrea Guvernului nr.557/2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și a Cartei de audit intern

Ordinul Ministerului Finanțelor  nr.153/2018  cu privire la aprobarea Standardelor Naționale de Audit Intern

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?